ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МӘМЛЕКЕТЛИК ГЕРБИ ҲАҚҚЫНДА

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ НЫЗАМЫ

09.04.1993-ж. №258/XII

  

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МӘМЛЕКЕТЛИК ГЕРБИ ҲАҚҚЫНДА

 

Усы Нызамға төмендегилерге муўапық өзгерислер киргизилген:

29.08.2005-ж. 49/III-санлы ҚР Нызамы

21.10.2011-ж. 99/VII-санлы ҚР Нызамы

26.12.2018-ж. 225/XXIV-санлы ҚР Нызамы

 

1-статья. Қарақалпақстан Республикасы Мəмлекетлик гербиниң реңли ҳəм қара-ақ реңли тəрийплемеси тастыйықлансын.

 

2-статья. Қарақалпақстан Республикасының Мəмлекетлик герби Қарақалпақстан Республикасы мəмлекетлик суверенлигиниң нышаны болып табылады. (ҚР 21.10.2011-ж. 99/VII-санлы Нызамы тийкарында өзгерислер киргизилген)

 

3-статья. Қарақалпақстан Республикасының Мəмлекетлик герби оң жағы салы масақларынан ҳəм шеп жағы пахта ханалары ашылған ғаўаша шақаларынан ибарат шеңбер менен қоршап алынған таўдың аржағынан шығып киятырған қуяштың, !миўдəрья менен Арал нышаны болған дəрьяның ҳəм теңиздиң тəрийплемесинен ибарат. Гербтиң жоқары бөлегинде сегиз қырлы жулдыз бар, оған бес жулдызлы ярым ай салынған. Гербтиң дəл ортасына бахыт ҳəм еркинлик нышаны – қанаты жайылған Қумай-қус тəрийпленген. Қумай қустың арқасында Қарақалпақстан халықларының əййемги мəдениятының, өзине тəн түп-тамырларының бирлигиниң нышаны болған Қорғантаў тəрийпленген. Төменде Қарақалпақстан Республикасы Мəмлекетлик байрағының нышаны болған гүл шеңбери жийегиниң түйилген жеринде «Qaraqalpaqstan» деген жазыў бар.

Қарақалпақстан Республикасы Мəмлекетлик гербиниң реңли тəрийплемесинде Қумай қус – гүмис, дəрья ҳəм теңиз – аспан көк, артқы таманғы таўлар – тойғын күл, Қорғантаў – тойғын сары, қуяш, масақлар, ашылған пахта ханалары – алтын, ғаўашаның шақалары, жапырақлары – жасыл, ханадағы пахта – ақ реңге ийе. «Qaraqalpaqstan» жазыўы – қызыл, алтын жийекли сегиз қырлы жулдыз – аспан көк ярым ай ҳəм жулдыз ақ реңли. Гүл шеңбериниң ленталары Қарақалпақстан Республикасы (төменинде) ҳəм Өзбекстан Республикасы мəмлекетлик байрақларының өзи болып табылады. (ҚР 21.10.2011-ж. 99/VII-санлы Нызамы тийкарында өзгерислер киргизилген)

 

4-статья. Қарақалпақстан Республикасының мəмлекетлик герби:

1) турақлы түрде:

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң;

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң;

Қарақалпақстан Республикасы Конституциялық бақлаў комитетиниң;

республика мəмлекетлик басқарыў уйымларының;

Қарақалпақстан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясының;

жергиликли мəмлекетлик ҳəкимият уйымларының;

судлардың;

прокуратура уйымлары имаратларының алдыңғы тəрепине;

2) турақлы түрде:

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң;

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң;

Қарақалпақстан Республикасы Конституциялық бақлаў комитетиниң;

республика мəмлекетлик басқарыў уйымларының;

Қарақалпақстан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясының;

жергиликли мəмлекетлик ҳəкимият уйымларының;

судлардың;

пуқаралық ҳалатлары актлерин жазыў уйымларының неке салтанатлы рəўиште дизимге алынатуғын мəжилислер залларына;

3) турақлы түрде:

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының;

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығының;

Қарақалпақстан Республикасы Конституциялық бақлаў комитети баслығының;

Қарақалпақстан Республикасы Жынаят ислери бойынша Жоқары суды, Қарақалпақстан Республикасы Пуқаралық ислери бойынша Жоқары суды, Қарақалпақстан Республикасы Хожалық суды баслықларының;

республика мəмлекетлик басқарыў уйымлары баслықларының;

Қарақалпақстан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясы баслығының;

район ҳəм қала ҳəкимлериниң хызмет ханаларына жайластырылады;

4) Қарақалпақстан Республикасы нызамларының;

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумы қарарларының;

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының бийликлериниң;

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси қарарлары ҳəм бийликлери;

жергиликли мəмлекетлик ҳəкимият уйымлары қарарларының бланкларында;

5) Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳəм оның Аппаратының;

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң;

республика мəмлекетлик басқарыў уйымларының;

Қарақалпақстан Республикасы Конституциялық бақлаў комитетиниң;

Қарақалпақстан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясының;

жергиликли мəмлекетлик ҳəкимият уйымларының;

судлардың;

прокуратура уйымларының;

нотариуслардың ҳəмде Қарақалпақстан Республикасы Әдиллик министрлиги жанындағы ведомстволық нотариал архивлердиң; (ҚР 26.12.2018-ж. 225/ХХIV-санлы Нызамы тийкарында өзгерислер киргизилген)

нызам ҳүжжетлери менен мөрлери ҳəм ҳүжжет бланкларында Қарақалпақстан Республикасы Мəмлекетлик гербин қойыў ҳуқықы берилген басқа да мəмлекетлик уйымлар ҳəмде шөлкемлердиң мөрлери ҳəм ҳүжжет бланкларында;

6) Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң, Қарақалпақстан Республикасы Конституциялық бақлаў комитетиниң, сондай-ақ Қарақалпақстан Республикасы нызам ҳүжжетлериниң рəсмий басылымларында;

7) Қарақалпақстан Республикасының Мəмлекетлик гербиниң тəрийплемесинен Қарақалпақстан Республикасына тийислиликти белгилеў мақсетинде предметлерде, оқыў-тəрбия процессинде, сондай-ақ Қарақалпақстан Республикасы мəмлекетлик сыйлықларының элементи сыпатында пайдаланылыўы мумкин. (ҚР 21.10.2011-ж. 99/VII-санлы Нызамы тийкарында өзгерислер киргизилген)

 

41-статья. Қарақалпақстан Республикасы Мəмлекетлик гербиниң элементлерин мəмлекетлик емес шөлкемлери ҳүжжетлериниң реквизитлери ямаса реклама материалларына киргизилиўине жол қойылмайды.

Қарақалпақстан Республикасының Мəмлекетлик гербиниң тəрийплемеси түсирилген белгилерден ислеп шығарып атырған ямаса реализация етилип атырған товарларды (жумысларды, хызметлерди) өткизиў ушын коммерциялық мақсетлерде пайдаланыў мүмкин емес.

Мəмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлердиң белгилери Қарақалпақстан Республикасының Мəмлекетлик гербине уқсас болыўы мумкин емес. (ҚР 21.10.2011-ж. 99/VII-санлы Нызамы тийкарында өзгерислер киргизилген)

 

5-статья. Қарақалпақстан Республикасы Мəмлекетлик гербиниң исленген формасы, көлемине қарамастан усы Нызамда берилген реңли ямаса қара-ақ реңли тəрийплемесине туппа-туўры келиўи тийис.

 

6-статья. Усы Нызамның орынланыўын тəмийинлеў тийисли мəмлекетлик ҳəкимият уйымлары ҳəм басқа да шөлкемлер басшыларына жүкленеди.
(ҚР 21.10.2011-ж. 99/VII-санлы Нызамы тийкарында өзгерислер киргизилген)

7-статья. Усы Нызамның мəмлекетлик уйымлар ҳəм шөлкемлер тəрепинен орынланыўын қадағалаў ишки ислер уйымлары тəрепинен əмелге асырылады.
(ҚР 21.10.2011-ж. 99/VII-санлы Нызамы тийкарында өзгерислер киргизилген)

 

8-статья. Қарақалпақстан Республикасының пуқаралары, сондай-ақ, Қарақалпақстанда турған басқа да шахслар Қарақалпақстан Республикасының Мəмлекетлик гербин ҳүрметлеўи шəрт.

Қарақалпақстан Республикасының Мəмлекетлик герби ҳаққындағы нызам ҳүжжетлерин бузғанлықта айыпкер шахслар белгиленген тəртипте жуўапкер болады. (ҚР 21.10.2011-ж. 99/VII-санлы Нызамы тийкарында өзгерислер киргизилген)