ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МӘМЛЕКЕТЛИК ГИМНИ ҲАҚҚЫНДА

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ НЫЗАМЫ

24.12.1993-ж. №322/XII

  

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МӘМЛЕКЕТЛИК ГИМНИ ҲАҚҚЫНДА

 

Усы Нызамға төмендегилерге муўапық өзгерислер киргизилген:

29.08.2005-ж. 49/III-санлы ҚР Нызамы

21.10.2011-ж. 98/VII-санлы ҚР Нызамы

wo.0y.w0qo-ж. wti/ XXVI-санлы №Р Нызамы

 

         1-статья. Қарақалпақстан Республикасы Мəмлекетлик гимниниң сөзи ҳəм музыкалық редакциясы тастыйықлансын.

 

2-статья. Қарақалпақстан Республикасының Мəмлекетлик гимни Қарақалпақстан Республикасының мəмлекетлик суверенлигиниң нышаны болып табылады.

Қарақалпақстан Республикасының Мəмлекетлик гимнине терең ҳүрмет  Қарақалпақстан Республикасының ҳəр бир пуқарасының азаматлық миннети.

 

3-статья.   Қарақалпақстан Республикасының Мəмлекетлик гимни:

1) Қарақалпақстан Республикасында белгиленетуғын ғалаба халықлық байрамларға бағышланған салтанатлы жыйналыслар менен мəжилислер ашылғанда ҳəм жабылғанда Өзбекстан Республикасы Мəмлекетлик гимни атқарылғаннан кейин;

2) Қарақалпақстан Республикасының телевидение ҳəм радиоеситтириўлеринде ҳəр күни – көрсетиў ҳəм еситтириўлер басында ҳəм ақырында, көрсетиў ҳəм еситтириўлер кешеси ҳəм күндиз алып барылғанда саат 6 да ҳəм саат 24 те, жаңа жыл ақшамында саат 24 те Өзбекстан Республикасы Мəмлекетлик гимни атқарылғаннан кейин;

3) республиканың турмысындағы ең əҳмийетли тарийхый ўақыяларды белгилеў ушын көрнекли сиясий, мəмлекетлик, əскерий ғайраткерлердиң, халық қаҳарманларының, илим, əдебият ҳəм көркем-өнер ғайраткерлериниң ҳүрметине естеликлер, сондай-ақ монументлер, обелисклер ҳəм басқа да қурылыслар ашқанда Өзбекстан Республикасы Мəмлекетлик гимни атқарылғаннан кейин;

4) мəмлекетлик уйымлар, басқа да шөлкемлер тəрепинен өткерилетуғын мəресимлер ҳəм басқа да салтанатлы илажлар ўақтында Өзбекстан Республикасы ҳəм Қарақалпақстан Республикасының Мəмлекетлик байрақларын көтергенде;

5) əскерий мəресимлерди өткериў ўақтында – Өзбекстан Республикасы Қураллы Күшлериниң улыўма əскерий уставларына муўапық;

6) улыўма орта, орта арнаўлы, кəсип-өнер ҳəм жоқары билимлендириў мəкемелеринде – жаңа оқыў жылы басланыўы ҳəм оқыў жылы тамам болыў мəресимлери ўақтында;

 

7) спорт майданларында – Қарақалпақстан Республикасы чемпионатларын, Қарақалпақстан Республикасы аймағында миллий сайланды командалар қатнасыўында халық аралық спорт жарысларын өткериў ўақтында ҳəмде сол жарыстағы жеңимпаз болған миллий сайланды командаларының ўəкиллерин сыйлықлаў мəресимлерин өткериў ўақтында Өзбекстан Республикасы ҳəм Қарақалпақстан Республикасының Мəмлекетлик байрақларын көтергенде Өзбекстан Республикасы Мəмлекетлик гимни атқарылғаннан кейин. (ҚР 21.10.2011-ж. 99/VII-санлы Нызамы тийкарында өзгерислер киргизилген)

 

4-статья. Қарақалпақстан Республикасының Мəмлекетлик гимни оған болған тийисли дəрежедеги ҳүрмет тəмийинленген жағдайда улыўмалық байрамлар ҳəм салтанатлы мəресимлер ўақтында Өзбекстан Республикасы Мəмлекетлик гимни атқарылғаннан кейин атқарылыўы мумкин.
(ҚР 21.10.2011-ж. 99/
VII-санлы Нызамы тийкарында өзгерислер киргизилген)

 

5-статья. Қарақалпақстан Республикасының Мəмлекетлик гимни оркестрдиң, хордың, оркестрдиң-хордың ямаса басқа да вокалдың ҳəм инструменттиң атқарыўында орынланыўы мүмкин. Усының менен бирге сес жазып алыў қураллары пайдаланыўы мүмкин.

Вокалдың ҳəм вокалдың-инструменттиң қосылып атқарыў жағдайларында Қарақалпақстан Республикасының Мəмлекетлик гимни толық атқарылады, ал инструменттиң атқарыўы жағдайларында гимнниң бир бөлегиниң атқарылыўында да рухсат етиледи, қосықтың басламасы ҳəм бир мəрте нақыраты атқарылады.

 

6-статья. Қарақалпақстан Республикасының мəмлекетлик гимни усы Нызам менен тастыйықланған гимнниң сөзине ҳəм музыкалы редакциясына толық муўапық атқарылыўы тийис.

 

7-статья. Қарақалпақстан Республикасының Мəмлекетлик гимни көпшиликтиң алдында атқарылғанда, егер нызам ҳүжжетлеринде басқаша тəртип белгиленбеген болса, қатнасыўшылар Қарақалпақстан Республикасының Мəмлекетлик гимнин түргелип турып ҳəм оң қол алақанын көкиректиң шеп тəрепине қойып, əскерий ямаса мəмлекеттиң басқа хызметиндеги арнаўлы киймдеги шахслар болса қолын бас кийимине қойып тыңлайды.

Егер Қарақалпақстан Республикасы Мəмлекетлик гимниниң орынланыўы Қарақалпақстан Республикасының Мəмлекетлик байрағының көтерилиўи менен биргеликте əмелге асырылса, қатнасыўшылар оған жүзи менен бурылады. (ҚР 21.10.2011-ж. 99/VII-санлы Нызамы тийкарында өзгерислер киргизилген)

 

8-статья. Қарақалпақстан Республикасының мəмлекетлик гимнин атқарыў:

əскерий бөлимлерде, сондай-ақ, Қарақалпақстан Республикасының Мəмлекетлик гимни атқарғанда əскерий хызметкерлер тəрепинен əскерий ҳүрмет билдириў əскерий уставлар менен;

ишки ислер бөлимшелеринде, сондай-ақ, Қарақалпақстан Республикасының Мəмлекетлик гимни атқарғанда ишки ислер уйымларының жай ҳəм басшы қурамындағы адамлардың ҳүрмет билдириўи Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер министрлиги тəрепинен белгиленетуғын қағыйдалар менен;

билимлендириў мəкемелеринде Қарақалпақстан Республикасының Ҳүкимети, халық билимлендириў министрлиги тəрепинен мəпдар шөлкемлер менен келисилип белгиленетуғын қағыйдалар менен тəртиплестириледи.
(ҚР 21.10.2011-ж. 99/
VII-санлы Нызамы тийкарында өзгерислер киргизилген)

 

9-статья. Қарақалпақстан Республикасының аймағында республикалық ҳəм халық аралық спорт жарысларын өткергенде Қарақалпақстан Республикасының Мəмлекетлик гимни мəпдар шөлкемлер менен келисилип Дене тәрбия ҳәм спорт министрлиги тəрепинен белгиленген қағыйдаларға муўапық атқарылады. (№Р ЖК wo.0y.w0qo-ж. wti/XXVI санлы №Р Нызамына тийкар 5згерислер киргизилген)

Халық аралық спорт жарыслары өткерилгенде Қарақалпақстан Республикасының Мəмлекетлик гимнин атқарыў тəртиби халық аралық спорт шөлкемлериниң тийисли тəжирийбеси есапқа алынып белгиленеди.
(ҚР 29.08.2005-ж. 49/
III-санлы Нызамына тийкар өзгерислер киритилген)

 

10-статья. Қарақалпақстан Республикасының аймағында сырт еллердиң мəкемелери ҳəм шөлкемлери илажлар өткергенде Қарақалпақстан Республикасының Мəмлекетлик гимни Қарақалпақстан Республикасы ҳүкимети тəрепинен белгиленетуғын қағыйдаларға муўапық атқарылады.
(ҚР 21.10.2011-ж. 99/
VII-санлы Нызамы тийкарында өзгерислер киргизилген)

 

11-статья. Ишки ислер уйымларында, билимлендириў мəкемелеринде, спорт жарыслары ўақтында, сондай-ақ, Қарақалпақстан Республикасының аймағында сырт еллердиң мəкемелери менен шөлкемлери илажлар өткергенде Қарақалпақстан Республикасының Мəмлекетлик гимнин атқарыў қағыйдалары усы Нызамның талапларына тийкарланып белгиленеди. (ҚР 21.10.2011-ж. 99/VII-санлы Нызамы тийкарында өзгерислер киргизилген)

 

12-статья. Усы Нызамның орынланыўын тəмийинлеў тийисли мəмлекетлик  уйымлары ҳəм басқа да шөлкемлер басшыларына жүкленеди.

Усы Нызамның орынланыўын қадағалаў ишки ислер уйымлары тəрепинен əмелге асырылады. (ҚР 21.10.2011-ж. 99/VII-санлы Нызамы тийкарында өзгерислер киргизилген)

 

13-статья. Өзбекстан Республикасының пуқаралары, сондай-ақ, Қарақалпақстанда турған басқа да шахслар Қарақалпақстан Республикасының Мəмлекетлик гимнин ҳүрмет етилиўи шəрт.

Қарақалпақстан Республикасының Мəмлекетлик гимни ҳаққындағы нызам ҳүжжетлерин бузғанлықта айыпкер шахслар белгиленген тəртипте жуўапкер болады. (ҚР 21.10.2011-ж. 99/VII-санлы Нызамы тийкарында өзгерислер киргизилген)