МУЗЕЙЛЕР ҲАҚҚЫНДА

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ НЫЗАМЫ

08.10.2009-ж. №249/III

  

МУЗЕЙЛЕР ҲАҚҚЫНДА

 

Усы Нызамға төмендегилерге муўапық өзгерислер киргизилген:

27.06.2014-ж. 209/XV-санлы ҚР Нызамы

18.08.2018-ж. 200/XXII-санлы ҚР Нызамы

 

I БАП. УЛЫЎМА РЕЖЕЛЕР

 

1-статья. Усы Нызамның мақсети

Усы Нызамның мақсети музейлердиң шөлкемлестирилиўи ҳəм жумысы саласындағы қатнасықларды тəртиплестириўден ибарат.

 

2-статья. Музейлер ҳаққындағы нызам ҳүжжетлери                   

Музейлер ҳаққындағы нызам ҳүжжетлери усы Нызамнан ҳəм басқа да нызам ҳүжжетлеринен ибарат.

Егер Өзбекстан Республикасының ҳалықаралық шəртнамасында Қарақалпақстан Республикасының музейлер ҳаққындағы нызам ҳүжжетлеринде нəзерде тутылғанынан басқаша режелер белгиленген болса, халықаралық шəртнаманың режелери қолланылады.

 

3-статья. Тийкарғы түсиниклер

         Усы Нызамда төмендеги тийкарғы түсиниклер қолланылады:

Миллий музей қоры – Қарақалпақстан Республикасы аймағында турақлы турған музей предметлери ҳəм музей коллекциялары қосындысы;

Миллий музей қорының Мəмлекетлик каталогы – миллий музей қоры қурамына киргизилген ҳəр бир музей предмети ҳəм ҳəр бир музей коллекциясы ҳаққындағы тийкарғы мағлыўматлар орын алған есапқа алыў ҳүжжети;

музей – музей предметлери ҳəм музей коллекцияларын сақлаў, үйрениў ҳəм көпшиликке көрсетиў ушын меншик ийеси тəрепинен шөлкемлестирилген турақлы жумыс жүргизиўши коммерциялық емес мəденият мəкемеси;

музей предмети – сапасы ямаса айрықша белгилери жəмийет мəплери ушын сақлаў, үйрениў ҳəм көпшиликке көрсетиў зəрүрлигин талап етиўши мəдений байлық;

музей коллекциясы – өзиниң келип шығыў өзгешелиги ямаса формасы жағынан жақынлығы себепли яки басқа белгилери бойынша бирлестирилгенде ғана музей предмети өзгешелигине ийе болатуғын мəдений байлықлар комплекси;

сақлаў – музейдиң музей предмети ҳəм музей коллекциясы пүтин сақланыўын тəмийинлеў ушын материаллық ҳəм ҳуқықый шараятлар жаратылыўын нəзерде тутыўшы жумыс түри;

жəриялаў – музейдиң музей предметлери ҳəм музей коллекцияларын көпшилик алдында көрсетиў, баспа басылымларда, электрон ҳəм басқа тəризде тəкирарлаў арқалы жəмийетке усыныўдың барлық формаларын нəзерде тутыўшы жумыс түри.         

 

II БАП. Музейлерди басқарыў

 

4-статья. Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң музейлерди басқарыў саласындағы ўəкилликлери

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси:

музейлер жумысын қоллап-қуўатлаў, жетилистириўге байланыслы бағдарламалар ҳəм шешимлер қабыл етеди;

музейлерди шөлкемлестириў, қайта шөлкемлестириў ҳəм сапластырыў бойынша қарар қабыл етеди;

мəмлекетлик музейлерди қаржыландырыў муғдарын өз ўəкилликлери шеңберинде белгилейди;

Миллий музей қорының мəмлекетке тийисли бөлеги қурамына киргизилген ҳəм өз аймағында жайласқан музейлердеги музей предметлери ҳəм музей коллекциялары белгиленген тəртипте сақланыўын тəмийинлейди;

нызам ҳүжжетлерине муўапық басқа да ўəкилликлерди əмелге асырады. (ҚР 18.08.2018-ж. 200/XXII-санлы Нызамы тийкарында өзгерис киргизилген)

 

5-статья. Қарақалпақстан Республикасы Мəденият министрлигиниң музейлерди басқарыў саласындағы ўəкилликлери

         Қарақалпақстан Республикасы Мəденият министрлиги:

Миллий музей қорының Мəмлекетлик каталогын жүргизеди;

музей предметлери ҳəм музей коллекцияларын белгиленген тəртипте Миллий музей қорына киргизиў ҳəм оның қурамынан шығарыў бойынша тийисли тəртипте усыныс береди;

Миллий музей қоры қурамына киргизилген музей предметлери ҳəм музей коллекцияларын ийеликтен шығарыў ямаса универсал ҳуқықый мийрасхорлық тəртибинде яки басқа усылда бир шахстан екинши шахсқа өткериў ушын арнаўлы рухсатнама бериўге тийисли тəртипте усыныс береди;

Миллий музей қоры қурамына киргизилген музей предметлери ҳəм музей коллекцияларын кирип көриў шəртлери үстинен қадағалаўды əмелге асырады;

музей хызметкерлериниң маманлығын асырыў ҳəм оларды қайта таярлаўды шөлкемлестиреди;

нызам ҳүжжетлерине муўапық басқа да ўəкилликлерди əмелге асырады. (ҚР 18.08.2018-ж. 200/XXII-санлы Нызамы тийкарында өзгерис киргизилген)

 

6-статья. Жергиликли мəмлекетлик ҳəкимият уйымларының музейлерди басқарыў саласындағы ўəкилликлери

Жергиликли мəмлекетлик ҳəкимият уйымлары:

Миллий музей қоры қурамына киргизилген ҳəм өз аймағында жайласқан музейлерде турған музей предметлери ҳəм музей коллекцияларының пүтин сақланыўын тəмийинлейди;

өз аймағындағы мəмлекетлик музейлерди қаржыландырыў муғдарын өз ўəкилликлери шеклеринде белгилейди;

нызам ҳүжжетлерине муўапық басқа да ўəкилликлерди əмелге асырады.

 

III БАП. Миллий музей қоры

 

7-статья. Миллий музей қорының қурамы

Миллий музей қоры қурамына киргизилген музей предметлери ҳəм музей коллекциялары Қарақалпақстан халқы мəдений мийрасының ажыралмас бөлеги болып табылады.

Миллий музей қоры Миллий музей қорының мəмлекетке тийисли бөлегинен ҳəм мəмлекетке тийисли болмаған бөлегинен ибарат.

Миллий музей қоры қурамына киргизилген музей предметлери ҳəм музей коллекцияларының пуқаралық айланысына тек ғана усы Нызамда белгиленген шеклеўлерге бойсынған ҳалда жол қойылады.

 

8-статья. Музей предметлери ҳəм музей коллекцияларын миллий музей қоры қурамына киргизиў

Музей предметлерин ҳəм музей коллекцияларын Миллий музей қоры қурамына киргизиў белгиленген тəртипте əмелге асырылады.

Музей предметлери ҳəм музей коллекциялары Миллий музей қорының Мəмлекетлик каталогында дизимнен өткерилген күннен баслап Миллий музей қоры қурамына киргизилген болып есапланады.

Миллий музей қоры қурамына киргизилген музей предметлери ҳəм музей коллекцияларының меншик ийесине дизимнен өткерилгенлиги ҳаққында гүўалық бериледи.

 

9-статья. Музей предметлери ҳəм музей коллекцияларын Миллий музей қоры қурамынан шығарыў

Музей предметлерин ҳəм музей коллекцияларын Миллий музей қоры қурамынан шығарыў белгиленген тəртипте əмелге асырылады.

Тийисли факт Миллий музей қорының Мəмлекетлик каталогында дизимнен өткерилген күннен баслап музей предметлери ҳəм музей коллекциялары Миллий музей қоры қурамынан шығарылған болып есапланады.

 

10-статья. Миллий музей қорының Мəмлекетлик каталогын жүргизиў

Миллий музей қорының Мəмлекетлик каталогын жүргизиў белгиленген тəртипте əмелге асырылады.

Юридикалық ҳəм физикалық шахслардың Миллий музей қоры қурамына киргизилген музей предметлери ҳəм музей коллекцияларына болған пуқаралық ҳуқық ҳəм миннетлемелерди белгилеў, өзгертиў ямаса бийкарлаўға қаратылған ҳəрекетлери, соның ишинде меншик ҳуқықын басқа шахсқа өткериў усы  Миллий музей қорының Мəмлекетлик каталогында дизимнен өткерилгеннен кейин ғана əмелге асырылады.

 

11-статья. Музей предметлери ҳəм музей коллекцияларын Өзбекстан Республикасынан алып шығыў

Миллий музей қоры қурамына киргизилген музей предметлери ҳəм музей коллекциялары Өзбекстан Республикасынан алып шығылыўы мүмкин емес, усы статьяның екинши бөлиминде нəзерде тутылған жағдай буған кирмейди.

Миллий музей қоры қурамына киргизилген музей предметлери ҳəм музей коллекцияларын Өзбекстан Республикасы аймағынан тысқарыға ўақытша алып шығыў нызам ҳүжжетлеринде белгиленген тəртипте əмелге асырылады.

 

12-статья. Миллий музей қоры қурамына киргизилген музей предметлери ҳəм музей коллекцияларының пуқаралық айланысы өзгешеликлери

Миллий музей қоры қурамына киргизилген музей предметлери ҳəм музей коллекциялары тек ғана Қарақалпақстан Республикасы Мəденият министрлигиниң усынысына муўапық Өзбекистан Республикасы Мəденият министрлиги тəрепинен берилген арнаўлы рухсатнамасына муўапық ийеликтен шығарылыўы ямаса универсал ҳуқықый мийрасхорлық тəртибинде яки басқаша усылда бир шахстан екинши шахсқа өтиўи мүмкин.

Миллий музей қоры қурамына киргизилген музей коллекциясы бөлинбейди.

 

13-статья. Миллий музей қоры қурамына киргизилген музей предметлери ҳəм музей коллекцияларына болған меншик түрлери

Миллий музей қоры қурамына киргизилген музей предметлери ҳəм музей коллекциялары жеке ҳəм ғалаба меншик түрлеринде болыўы мүмкин.

 

IV БАП. Миллий музей қорының мəмлекетке тийисли бөлеги

 

14-статья. Миллий музей қорының мəмлекетке тийисли бөлегиниң қурамы

Миллий музей қорының мəмлекетке тийисли бөлегиниң қурамына кимниң ийелигинде турғанлығынан бийғəрез мəмлекет мүлки болған музей предметлери ҳəм музей коллекциялары киреди.

Мəмлекетлик музейлер, басқа мəмлекетлик мəкемелер тəрепинен шөлкемлестириўшилер қаржылары ямаса өз қаржылары яки басқа қаржылар есабынан алынатуғын, сондай-ақ нызам ҳүжжетлеринде қадаған етилмеген басқа да усылда алынатуғын музей предметлери ҳəм музей коллекциялары Миллий музей қорының мəмлекетке тийисли бөлеги қурамына киреди.

 

15-статья. Миллий музей қорының мəмлекетке тийисли бөлеги қурамына киргизилген музей предметлери ҳəм музей коллекцияларын ийеликтен шығарыў

Миллий музей қорының мəмлекетке тийисли бөлеги қурамына киргизилген музей предметлери ҳəм музей коллекцияларын ийеликтен шығарыў мүмкин емес, олардың жоғалыўы, жемирилиўи ямаса басқа музей предметлери ҳəм музей коллекцияларына алмастырылыўы жағдайлары буған кирмейди.

Миллий музей қорының мəмлекетке тийисли бөлеги қурамына киргизилген музей предметлери ҳəм музей коллекцияларын усы статьяның биринши бөлиминде нəзерде тутылған жағдайларда ийеликтен шығарыў ҳаққындағы шешим Өзбекстан Республикасы Мəденият ҳəм спорт ислери министрлиги тəрепинен қабыл етиледи. (ҚР 27.06.2014-ж. 209/XV-санлы Нызамына муўапық екинши бөлими алып тасланған)

 

16-статья. Миллий музей қорының мəмлекетке тийисли бөлеги қурамына киргизилген музей предметлери ҳəм музей коллекцияларын басқарыў

Миллий музей қорының мəмлекетке тийисли бөлеги қурамына киргизилген музей предметлери ҳəм музей коллекциялары оператив басқарыў ҳуқықы тийкарында мəмлекетлик музейлерге, басқа да мəмлекетлик мəкемелерге бекитип қойылады.

Миллий музей қорының мəмлекетке тийисли бөлеги қурамына киргизилген музей предметлери ҳəм музей коллекцияларын оператив басқарыў тапсырылған мəмлекетлик музейлер, басқа да мəмлекетлик мəкемелер:

музей предметлери ҳəм музей коллекцияларының физикалық пүтин сақланыўы ҳəмде қəўипсизлигин;

музей предметлери ҳəм музей коллекциялары менен байланыслы есапқа алыў ҳүжжетлериниң жүргизилиўи ҳəм пүтин сақланыўын;

музей предметлери ҳəм музей коллекцияларынан илимий, мəдений, ағартыўшылық ҳəм билимлендириў мақсетлеринде пайдаланылыўын тəмийинлеўи шəрт.

 

17-статья. Миллий музей қорының мəмлекетке тийисли бөлегиниң жағдайы үстинен мəмлекетлик қадағалаў

Миллий музей қорының мəмлекетке тийисли бөлегиниң жағдайы үстинен мəмлекетлик қадағалаў төмендеги формаларда əмелге асырылады:

музей предметлери ҳəм музей коллекцияларының пүтин сақланыўы жағдайын ҳəм оларды сақлаў шараятларын тексериў;

музей предметлери ҳəм музей коллекциялары ҳаққында Миллий музей қоры қурамына киргизилген музей предметлери ҳəм музей коллекциялары есабын жүргизиў ушын зəрүр болған сораўнамалар жоллаў ҳəм мəлимлеме алыў.

 

V БАП. Миллий музей қорының мəмлекетке тийисли болмаған бөлеги

 

18-статья. Миллий музей қорының мəмлекетке тийисли болмаған бөлегиниң қурамы

Миллий музей қорының мəмлекетке тийисли болмаған бөлегиниң қурамына Миллий музей қоры қурамына киргизилген жеке меншик болған музей предметлери ҳəм музей коллекциялары киреди.

 

19-статья. Музей предметлери ҳəм музей коллекцияларын Миллий музей қорының мəмлекетке тийисли бөлеги қурамына киргизиў

Музей предметлери ҳəм музей коллекцияларын Миллий музей қорының мəмлекетке тийисли болмаған бөлеги қурамына киргизиў белгиленген тəртипте олардың меншик ийесиниң арзасы тийкарында əмелге асырылады.

 

20-статья. Музей предметлери ҳəм музей коллекцияларын Миллий музей қорының мəмлекетке тийисли болмаған бөлеги қурамынан шығарыў

Музей предметлери ҳəм музей коллекциялары жоғалған ямаса жемирилген жағдайларда, оларды Миллий музей қорының мəмлекетке тийисли болмаған бөлеги қурамынан шығарыў белгиленген тəртипте əмелге асырылады.

 

21-статья. Миллий музей қорының мəмлекетке тийисли болмаған бөлеги қурамына киргизилген музей предметлери ҳəм музей коллекцияларын есапқа алыў ҳəм сақлаў

Миллий музей қорының мəмлекетке тийисли болмаған бөлеги қурамына киргизилген музей предметлери ҳəм музей коллекцияларын есапқа алыў ҳəм сақлаў белгиленген тəртипте əмелге асырылады.

 

22-статья. Миллий музей қорының мəмлекетке тийисли болмаған бөлегиниң жағдайы үстинен мəмлекетлик қадағалаў

Миллий музей қорының мəмлекетке тийисли болмаған бөлегиниң жағдайы үстинен мəмлекетлик қадағалаў төмендеги формаларда əмелге асырылады:

музей предметлери ҳəм музей коллекцияларының пүтин сақланыўы жағдайын ҳəм оларды сақлаў шараятларын тексериў;

мəмлекетлик емес музейлерге бекитип қойылған музей предметлери ҳəм музей коллекцияларының меншик ийеси алдына оларды сақлаў орынларын өзгертиў ямаса оларды ийеликтен шығарыў ҳаққындағы мəселени қойыў;

музей предметлери ҳəм музей коллекциялары ҳаққында Миллий музей қоры қурамына киргизилген музей предметлери ҳəм музей коллекциялары есабын жүргизиў ушын зəрүр болған сораўнамалар жоллаў ҳəм мəлимлеме алыў.

 

23-статья. Миллий музей қорының мəмлекетке тийисли болмаған бөлеги қурамына киргизилген музей предметлери ҳəм музей коллекцияларына байланыслы келисимлер

Миллий музей қорының мəмлекетке тийисли болмаған бөлеги қурамына киргизилген музей предметлери ҳəм музей коллекциялары бойынша алды-сатты ямаса саўға етиў келисимлери дүзилгенде, сатып алыўшы ямаса саўға алыўшы усы предметлер ҳəм коллекцияларға болған сатыўшы ямаса саўға етиўшиниң барлық миннетлемелерин өз мойнына алыўы шəрт. Усы предметлер ҳəм коллекциялардың алып-сатылыўында мəмлекет жеңилликли сатып алыў ҳуқықына ийе болады.

Миллий музей қорының мəмлекетке тийисли болмаған бөлеги қурамына киргизилген музей предметлери ҳəм музей коллекциялары ўəсият ямаса нызамға муўапық мийрас етип алынғанда, мийрасхор усы предметлер ҳəм коллекцияларға мийрас қалдырыўшыда болған барлық миннетлемелерди өз мойнына алыўы шəрт. Бул миннетлемелерден бас тартқан жағдайда мийрасхор усы музей предметлери ҳəм музей коллекцияларын усы статьяның биринши бөлегинде нəзерде тутылған шəртлерде сатыўы ямаса басқа келисим дүзиўи мүмкин. Бул жағдайда мəмлекет жеңилликли сатып алыў ҳуқықына ийе болады.

Егер сатып алыўшы, саўға алыўшы ямаса мийрасхор Миллий музей қорының мəмлекетке тийисли болмаған бөлеги қурамына киргизилген музей предметлери ҳəм музей коллекцияларына байланыслы өз миннетлери орынланыўын тəмийинлемесе, мəмлекет усы предметлер ҳəм коллекцияларды нызам ҳүжжетлерине муўапық ҳақысын төлеп алыўды əмелге асырыў ҳуқықына ийе.

Музей предметлери ҳəм музей коллекцияларына байланыслы усы статьяда нəзерде тутылған келисимлер Миллий музей қорының Мəмлекетлик каталогында мəмлекетлик дизимнен өткерилген күннен баслап дүзилген болып есапланады.

Усы статьяның биринши-үшинши бөлимлеринде нəзерде тутылған музей предметлери ҳəм музей коллекцияларын мəмлекет тəрепинен жеңилликли сатып алыў ҳуқықы ямаса ҳақысын төлеп алыў ҳуқықын əмелге асырыў Қарақалпақстан Республикасы Мəденият министрлиги тəрепинен əмелге асырылады.

 

VI БАП. Музейлерди шөлкемлестириў

 

24-статья. Музейлерди шөлкемлестириў мақсетлери

Музейлер төмендеги мақсетлерде шөлкемлестириледи:

музей предметлери ҳəм музей коллекцияларын сақлаў;

музей предметлерин ҳəм музей коллекцияларын анықлаў ҳəм топлаў;

мəдений, ағартыўшылық ҳəм билимлендириў жумысын əмелге асырыў;

музей предметлерин ҳəм музей коллекцияларын үйрениў;

музей предметлерин ҳəм музей коллекцияларын жəриялаў;

музейлерди усы статьяның биринши бөлиминде нəзерде тутылғанынан тысқары басқа мақсетлер ушын шөлкемлестириўге жол қойылмайды.

 

25-статья. Музейлерди шөлкемлестириў шəртлери

Музейлерди шөлкемлестириў ушын төмендеги шəртлер мəжбүрий болып табылады:

музей тематикасына муўапық музей предметлери ҳəм музей коллекцияларының болыўы;

музей предметлери ҳəм музей коллекцияларын сақлаў ҳəм көпшиликке көрсетиў талапларына жуўап беретуғын материаллық-техникалық базаның, соның ишинде имарат (хана ямаса ханалар), зəрүрли көргизбе үскенелери, қорғаў қураллары ҳəм өртке қарсы қураллардың болыўы;

музей жумысын тəмийинлеў ушын зəрүрли финанслық қаржылардың болыўы;

музей-қорықханаларды шөлкемлестириў ушын нызам ҳүжжетлерине муўапық қосымша шəртлер белгиленеди.

 

26-статья. Музейлердиң түрлери ҳəм категориялары

Меншик түрине қарай мəмлекетлик ҳəм мəмлекетлик емес музейлер шөлкемлестирилиўи мүмкин.

Қəнигелесиўине қарай музейлер:

тийкарғы жумысы музей предметлери ҳəм музей коллекцияларын сақлаў, үйрениў ҳəм көпшиликке көрсетиўден ибарат болған музейлерге;

тийкарғы жумысы тарийхый-мəдений қорықхана ҳəм оның менен байланыслы тəбийғый ландшафт қурамына киретуғын мəдений мийрас объектлерин, сондай-ақ музей предметлери ҳəм музей коллекцияларын сақлаў, үйрениў ҳəм көпшиликке көрсетиўден ибарат болған музей-қорықханаларға бөлинеди.

Мəмлекетлик музейлер əҳмийетине қарай Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинети тəрепинен белгиленетуғын категорияларға бөлинеди.

 

27-статья. Музейлерди шөлкемлестириў, қайта шөлкемлестириў ҳəм сапластырыў тəртиби

Музейлер нызам ҳүжжетлеринде белгиленген тəртипте шөлкемлестириледи, қайта шөлкемлестириледи ҳəм сапластырылады.

 

28-статья. Музейлерди қаржыландырыў

Мəмлекетлик музейлерди қаржыландырыў Өзбекстан Республикасы Мəмлекетлик бюджети қаржылары ҳəм нызам ҳүжжетлеринде қадаған етилмеген басқа да дереклер есабынан əмелге асырылады.

Мəмлекетлик емес музейлерди қаржыландырыў олардың меншик ийеси қаржылары ҳəм нызам ҳүжжетлеринде қадаған етилмеген басқа да қаржылар есабынан əмелге асырылады.

Мəмлекетлик музей жайласқан имарат басқа шөлкемлерге берилген жағдайда, усы мəселе бойынша шешим қабыл еткен мəмлекетлик уйым мəмлекетлик музейди тең баҳадағы имарат пенен тəмийинлеўди ҳəм усы музейдиң музей предметлери ҳəм музей коллекцияларын, сондай-ақ көргизбе үскенелерин көшириў менен байланыслы шығынларды қаплаўы шəрт.

29-статья. Музейлерге берилетуғын жеңилликлер

Музейлер ушын жеңилликлер нызам ҳүжжетлерине муўапық бериледи.

 

30-статья. Музейлердиң халықаралық бирге ислесиўи

Музейлердиң халықаралық бирге ислесиў саласындағы жумысы нызам ҳүжжетлери ҳəм Өзбекстан Республикасының халықаралық шəртнамаларына муўапық əмелге асырылады.

 

 

VII БАП. Миллий музей қорының ашықлығын тəмийинлеў

 

31-статья. Музей предметлери ҳəм музей коллекцияларын кирип көриў

Миллий музей қоры қурамына киргизилген ҳəмде музейлерде турған музей предметлери ҳəм музей коллекциялары пуқаралар кирип көриўи ушын ашық. (ҚР 18.08.2018-ж. 200/XXII-санлы Нызамы тийкарында өзгерислер киргизилген)

Миллий музей қоры қурамына киргизилген ҳəм музейлерде турған музей предметлери ҳəм музей коллекцияларын  кирип көриў төмендеги тийкарларға муўапық шеклениўи мүмкин:

музей предметлери ҳəм музей коллекцияларының пүтин сақланыўы жағдайы қанаатландырарсыз болса;

реставрация жумыслары əмелге асырылып атырғанда;

музей предметлери ҳəм музей коллекциялары музей запаснигинде болғанда.

Миллий музей қоры қурамына киргизилген ҳəм музейлерде, соның ишинде музей запаснигинде турған музей предметлери ҳəм музей коллекцияларын кирип көриў тəртиби ҳəм шəртлери нызам ҳүжжетлеринде белгиленеди.

 

32-статья. Музей предметлери ҳəм музей коллекцияларын жəриялаў

Миллий музей қоры қурамына киргизилген ҳəм музейлерде турған музей предметлери ҳəм музей коллекцияларын биринши мəрте жəриялаў ҳуқықы меншик ийеси тəрепинен усы музей предметлери ҳəм музей коллекциялары бекитип қойылған музейге тийисли.

Миллий музей қоры қурамына киргизилген ҳəм музейлерде турған музей предметлери ҳəм музей коллекцияларын тəкирарлаўдан коммерциялық мақсетлерде пайдаланыў ҳуқықларының басқа шахсқа өткерилиўи музей предметлери ҳəм музей коллекцияларының меншик ийеси белгилеген тəртипте музейлер тəрепинен əмелге асырылады.

Музей предметлери ҳəм музей коллекциялары, музейлердиң имаратлары, музейлер аймағында жайласқан объектлер сүўретинен пайдаланған ҳалда сүўретлеў, баспа естелик ҳəм басқа да тиражлы өнимлерди ҳəм халық тутыныў товарларын ислеп шығарыў, музейлердиң атамалары ҳəм символикалық белгилеринен пайдаланыў нызам ҳүжжетлерине муўапық музейлердиң ҳəкимшилигиниң рухсаты менен əмелге асырылады.

 

VIII БАП. Жуўмақлаўшы режелер

 

33-статья. Тартысларды шешиў

Музейлердиң шөлкемлестирилиўи ҳəм жумысы саласындағы тартыслар нызам ҳүжжетлеринде белгиленген тəртипте шешиледи.

 

34-статья. Музейлер ҳаққындағы нызам ҳүжжетлерин бузғанлығы ушын жуўапкерлик

Музейлер ҳаққындағы нызам ҳүжжетлерин бузғанлықта айыпкер болған шахслар белгиленген тəртипте жуўапкер болады.