ҚОЙҚЫРЫЛҒАН ҚАЛА

Ибадатхана-обсерватория.

БЭШ. IV ә. – б.э. IV ә.

Қойқырылған қала диаметри 80 м шеңбер формасында қурылған. Ортасында диаметри 44,4 м еки қабатлы имарат бой көтерип турған. Археологиялық қазыў жумыслары ортадағы имаратың астрономиялық изертлеўлер алып барыў ушын қурылғанлығын көрсетеди. Илимий болжаўларға қарағанда Фомальгаут жулдызы ең жақтылы жулдыз болып, Қойқырылған қаланың салыныўы сол астрал символға бағышланған. Фомальгаут араб тилинде «Қубладағы балықтың аўзынан аққан суўдың ақыры» деген мәнисти аңлатады. Яғный, жулдыздың суў стихиясы менен байланыслылығын аңлатады. Әййемги Хорезм дийқаншылығында суўға сыйыныўшылық (культ ) үлкен орын тутқан.

Қойқырылған қалада табылған керамикадан исленген статуя (адам мүсини) формасында исленген осуарийлер Өзбекстан халықлары тарийхы музейинде сақланбақта.