МИЗДАКХАН

Археологиялық- архитектуралық комплекс.

Б.Э.Ш. IV ə. – Б.Э.Ш. XIV ә.

Әййемги Миздахкан археологиялық-архитектуралық комплекси 200 га дан аслам аймақта, Хожели районының аймағында.

Оның тийкарғы бөлеклери Хожели қаласының қубла-батысындағы үш төбешикте жайласқан. Комплекске Гәўир-Қала, Шамун наби, Мазлумхан сулыў, Халифа Ережеп мақбаралары ҳ.б. естеликлер киреди. Археологиялық қазыў жумыслары даўамында сийрек ушырасатуғын осуар қойымшылықлар, теңгелер, ҳәр түрли хожалық буйымлары, шийше, алтыннан жоқары шеберлик пенен исленген буйымлар табылған.