Президентимиздиң қарақалпакстанлы жасларға жоқары баҳа бергени бизлерди шексиз қуўандырды

Ҳүрметли Президентимиз: – Жаңа Өзбекстанды әлбетте жаслар менен бирге қурамыз. 2020-жыл жасларға байланыслы мәмлекетлик сиясатты үлкен бурылыслар жылы болады, – деген сөзлери биз жасларға үлкен күш-қуўат бағышлады.
Ең тийкарғысы жақында Қарақалпақстанда пидайы жаслар отряды тәрепинен алып барылған жумысларға жоқары баҳа бериўи бизлерди үлкен қуўанышқа бөледи.
Ҳүрметли Президентимиз бүгинги күнде заманагөй билимлерди өзлестириў үзликсиз турмыслық зәрүрликке айланыўы кереклигин айтып, биз қарақалпақ жаслары ушын Нөкистен IT park қурылысының режелестирилип атырғаны үлкен жаңалық болды. Дүньяның раўажланған еллери Япония, Корея мәмлекетлери интеллектуаллық байлығы арқалы экономикасы күшли. Ендигиден былай бизиң елимизде де мине усындай IT пaрклерде жаслар өзлериниң инновациялық идеяларын, техникалық қолланбаларын әмелге асырады.
Сондай-ақ, Президентимиз өз Мүрәжатында жоқары билимлендириўге айрықша итибар қаратқаны бизди қуўандырды. Әсиресе, қызлар ушын жоқары оқыў орынларында айрықша грант орынларының ажыратылыўы, биз сыяқлы жаслар ушын күтилмеген саўға болды десем қәтелеспейпен.
Жоқары оқыў орынларының абыройын арттырыў, мәмлекетлик емес билимлендириў мәкемелери санын көбейтиў, тараўға жоқары маман кадрларды қамтып алыў ҳәм бәсекини күшейтиў жасларымызға бир ўақыттың өзинде бир неше жоқары оқыў орынларына ҳүжжет тапсырыў имканиятын бериў, булардың барлығы, биз жаслар ушын билим алыў ҳуқықларының кеңейиўине хызмет етеди.

Айжамал Қалыбаева,
Жаслар аўқамы белсендиси