ҚАРАҚАЛПАҚСТАННАН ДА САРДОБАЛЫЛАРҒА ЖӘРДЕМ КӘРЎАНЫ ЖОЛҒА ШЫҚТЫ

Бухара ўәлаятында жүз берген тәбийғый апатшылық, Сырдәрья ўәлаятындағы «Сардоба» суў сақлағышында жүз берген айрықша жағдай – елге келген аўыр сынаўлы күнлер екени ҳешкимге сыр емес.

Хабарыңыз бар, 27-апрель күни елимизге Түркменстан аймағынан күшли самал кирип келди ҳәм Бухара, Наўайы, Самарқанд ҳәм Қашқадәрья ўәлаятларына үлкен зыян келтирди. Әсиресе, ҳәдийседен бухаралылар көбирек жәбир көрди.

Сондай-ақ, 1-май күни саат 05:55те Сырдәрья ўәлаятында жайласқан «Сардоба» суў сақлағышы дамбасының 6-пикет дийўалынан суў шығыўы нәтийжесинде Сардоба районындағы жасаў пункти үлкен зыян көрди.

Бул еки ҳәдийсе адамлардың турмысы, аўыл хожалығы ҳәм басқа да тараўларға унамсыз тәсир көрсетпекте.

Ҳүрметли Президентимиз бул еки ўәлаятқа да өзи барып, жағдайды толық қадағалаўға алды ҳәм бул апатшылықлардың ақыбетлерин жеделлик пенен сапластырыў, турақ жайларды ҳәм инфраструктура объектлерин оңлаў, халыққа ҳәр тәреплеме жәрдем көрсетиў бойынша жуўапкерлерге анық тапсырмалар берди. Аўыл хожалығы, экономика тармақлары, жәмийетлик қәўипсизлик бойынша жедел илажлар белгиленди.

Халқымыз әзелден бундай қыйыншылықларды бирлесип, татыў ҳәм аўызбиршилик пенен жеңип өткен. Бүгинги қыйын шараятта да халқымыздың әне усы инсаныйлық пазыйлетлери және де айқын көзге тасланбақта. Әсиресе, муқаддес Рамазан айында ҳәр бир ўатанласымыз бир-биреўге мийрим-шәпәәтли, сақаўатлы болыў керекекенлигин және де тереңирек сезинбекте.

Карақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң басламасы менен 2-май күни Сырдәрья ўәлаятының Сардоба районындағы апатшылық ақыбетлерин сапластырыў, қурылыс ҳәм абаданластырыў жумысларын алып барыў, жергиликли халықты азық-аўқатлық өнимлер, кийим-кеншеклер, турмыслық техникалар менен тәмийинлеў мақсетинде 5 миллиард сумлық бийғәрез жәрдем пуллары ажыратылды. Буннан тысқары, 550 миллион сумлық азық-аўқатлық өнимлер, соның ишинде, 30 бас қарамал, 35 тоннаға жақын гүриш тийелген жүк машиналары кәрўаны жолға шықты.

Жүк машиналары кәрўанын Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов ҳәм кең жәмийетшилик ўәкиллери шығарып салды.

Соны да атап өтиўимиз тийис, Бухара ўәлаятында жүз берген тәбыйғый апатшылықтан жәбирленген жергиликли халық ушын 30-апрель күни усы ўәлаятқа Қарақалпақстаннан жәрдем сыпатында азық-аўқатлық өнимлер хәм қурылыс материаллары, соның ишинде, 25 тонна гүриш, 200 тонна цемент жиберилген еди.

Кыйын жағдайда қалған ўатанласларымызға көрсетилип атырған бундай инсаныйлық жәрдемлер елимиздиң беккем аўызбиршилигинен, бир-биреўге болған меҳир-шәпәәти ҳәм ғамхорлығынан дәрек береди.

 

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң баспасөз хызмети

М.Ҳабибуллаевтың түсирген сүўретлери