Ташкенттеги жаңалық Нөкиске келеди…

Президентимиз Ш.Мир­зиёевтиң Қарақалпақстанға сапары ҳәм оның Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң гезектен тыс­қары шөлкем­лес­тириў сессиясында қат­насып, сөйлеген сөзлерин халқымыз қызғын күтип алып, үлкен итибар менен тыңлады.

Президентимиздиң ҳәр бир сапары қарақалпақ журтында жаңа дөретиўшиликлер, халық абаданлығының артыўының жаңа перспективаларын алып келеди. Буларға гүўа болар екенбиз, ҳәр биримиз Өзбекстанның бай жылнамасына алтын ҳәриплер менен жазылып атырған жаңаланған елимиздиң жаңа тарийхына гүўа болыўдай бахытқа миясар болып атырғанымызға мақтанамыз.

Мәмлекетимиз басшысының халқымызға бол­ған меҳир ҳәм итибары, ғам­қорлықлары айрықша. Буны шын жүректен сезинген ҳәр бир қарақалпақстанлының Президентимизге болған исеними және де беккемленбекте.

Жақында ғана елимиз басшысы және бир мәрте БМШ Бас Ассамблеясының 75-сес­сия­сында Арал апатшылығының ақыбетлерин сапластырыў машқалаларына дүнья жәми­йетшилигиниң итибарын қаратқаны, усы бағдардағы әҳми­йетли пикир ҳәм усынысларының БМШ тәрепинен мақулланғанлығы бул сөзлеримизди тас­тыйықлайды.

Бүгин Қарақалпақстанның жаңаланған келбети, абадан ҳәм бахытлы турмысына қарап турып, узақ ҳәм жақын тарийхты көз алдымызға келтиремиз.

Ерназар Алакөз, Аллаяр Досназаров сыяқлы халық жетекшилери азат ҳәм абат турмысты арзыў еткен еди. Әжинияз бабамыздың «Жер ҳәм ел билендур, ел ҳәм жер билен…», «Хош аман бол, бизден қалдың Бозатаў…»  деп жырлаған әрманлары ғәрезсизлик жылларында жүзеге шыққанлығын Мойнақтың жаңаланғаны, Бозатаў районының қайта шөл­кемлестирилип, абадан бир аймаққа айланып атыр­ғанының мысалында көриўимиз мүмкин.

Қарақалпақстанға узақ жыллар басшылық етип, пидайылық, халыққа садықлық үлгилерин көрсетип, қарақалпақ үлкесин жаңалаған, елсүйер басшы, марҳум Муса Ерниязовдың мийнетлери бахытлы ҳәм абадан турмысымызда айқын көринип тур…

Жоқарғы Кеңес сес­сиясы болған күн шын мәнисинде тарийхый сәнеге айланды. Республиканың жаңа басшысы сайланды.

— Бүгин қарақалпақ елин, топырағын, имка­ниятларын жақсы билген, халық таныған, түрли мәселелерди шеше алатуғын жетекшини сайлап алыўымыз керек. Бердақ бабамыздың дана сөзлери менен айтқанда:

Халықтың ғамын ойлаған,

Журт ғамқоры маған керек, -деди мәмлекетимиз басшысы.

Президент ҳәзиргидей қыйын пайытта басшы болыў аңсат емеслигин, Қарақалпақстанды раўажландырыў бо­йынша бас­ланған жумыслар 2-3 есе көбейтип даўам еттирилиўин атап өтти.

Ҳақыйқатында да бул лаўазымға усынылып атыр­ған Мурат Камалов «Халық атасы» деген атаққа ийе болған, ХХ әсирдиң орталарында бул елдиң тийкарын жарат­қан Қ.Камаловтың перзенти. Депутатлар аталар жерине меҳир қойған, Ўатан­сүйиўши, пидайы, Мурат Камаловтың кандидатурасын бир аўыздан мақуллады.

Мәмлекетимиз басшысы Қарақалпақстанды социаллық-экономикалық жақтан раўажландырыў режелерин белгилеп берер екен, 16 районда «өсиў ноқатлары» бойынша исбилерменлик субъектлериниң 3 жыл мүддетке жер салығы, мал-мүлк салығы, киши кәрханалардың айланысынан алынатуғын салық, жеке тәртиптеги исбилерменлердиң қатаң муғдардағы дәрамат салығынан азат етилетуғынын атап өтти.

Әсиресе,  Тахтакөпир, Бозатаў ҳәм Шоманай районларында жаңадан шөлкемлестирилетуғын санаат кәрханаларына да 3 жыл мүддетке салық ҳәм бажыхана жеңилликлери белгиленди.

Елимиз басшысы қарақалпақ журтында балықшылық, шарўашылықта шаңарақлық кооперцияларды жолға қойып, қусларды көбейтип, гөштиң баҳасын арзанлатыў илажларын көриў бойынша да бир қатар ўазыйпаларды белгилеп берди.

Президентимиз Қарақалпақстанда мәденият, көркем өнер, әдебият бағдарларында белгилеп берген тийкарғы ўазыйпалар биз дөретиўшилерди және де толқынландырды.

Келеси жылы Қарақалпақстанда Жаслар фестивалын шөлкемлестириў, Бозатаў ра­йонында Өзбекстан шайыр ҳәм жазыўшыларының әнжуманын өткериў, Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан халық жазыўшысы, Өзбекстан Қаҳарманы, атақлы сөз шебери Төлепберген Қа­йыпбергеновтың үй-музейин шөлкемлестириў бо­йынша берилген баҳалы тапсырмалар мәнаўия­тымызды және де байы­тыўға хызмет ететуғынына гүман жоқ.

Әсиресе,  Нөкис қаласында қурылған Опера ҳәм бақсышылық мектеп-интернаты жанында бақсышылық өнерин раўажландырыў қоры да шөлкемлестириледи. Бундай қа­йырлы жумыслар бабаларымыз әсирлер даўамында қәдирлеп келген сийрек өнерди дүньяға кең таратыў, жасларымыздың оған қызығыўшылығын арттырыўда әҳмийетли фактор болып хызмет етеди.

Халқымыз Нөкис қаласын Өзбекстанның екинши пайтахты деп сүйеди. Елимиз басшысы пайтахтымызды және де көркем, абат, заманагөй көриниске келтириў бо­йынша анық көрсетпелер берди.

— Ташкентте не жаңалық болса, Нөкиске келиўи керек, – деди Президент. — Жаңаша ислемесек, заман қабыл етпейди.

Соның менен бирге, Президентимиз ҳәр бир депутаттың, сенатордың халық алдындағы жуўапкершилигин және бир мәрте арттырды. Сенатқа Арал апатшылығы маш­қалаларын сапластырыўға қаратыл­ған барлық мәселелердиң орынланыўын қадағалаў бо­йынша комитет дүзиў ўазыйпасын қойды. Комитет басшысы жеке Сенат баслығының жуўапкершилигинде болыўы, бул жумысқа барлық сенаторлар, депутатлар да тартылыўы белгиленди. Бул Аралдың қурыған аймағында эколо­гиялық жағдайды жақсылаў, халықаралық шөлкемлер менен ислесиў, мәмлекетимиз тәрепинен ислеп шығылған барлық жойбарлардың өз ўақтында орынланыўын қадағалаўда үлкен әҳмийетке ийе.

Биз депутатлар, сенаторлар да әлбетте, Президентимиздиң талап еткениндей, халықтың дәрти ҳәм машқалалары менен жасаўымыз, олардың шешилиўинде мәмлекетимиз басшысына қол-қанат болыўымыз керек.

Гүлистан АННАҚЛЫЧЕВА,

Олий Мажлис Сенатының ағзасы.