Республикалық қыстаўлы медициналық жәрдем илимий орайы Қарақалпақстан Республикасы филиалының бас имараты жаңадан толық реконструкцияланып пайдаланыўға тапсырылды

Мәмлекетимизде халықтың денсаўлығын сақлаў, жоқары дəрежедеги сапалы медициналық хызмет көрсетиў системасын қәлиплестириў ҳәм оның нәтийжелилигин арттырыў, аналық ҳәм балалықты қорғаў, жуқпалы кеселликлердиң алдын алыў ҳәм халықтың медициналық мәдениятын ҳәм билим дәрежесин көтериў, диагностика ҳәм емлеўде жоқары технологияларды енгизиў, медицинаның ҳуқықый тийкарын жетилистириў денсаўлықты сақлаў тараўындағы мәмлекет сиясатының тийкарғы принциплери болып есапланады.

Ҳақыйқатында да, денсаўлықты сақлаў системасында, әсиресе, кешиктирип болмайтуғын қыстаўлы медициналық жәрдем көрсетиўдиң материаллық-техникалық базасын беккемлеў, маман кадрлар, дәри қураллары, медициналық әсбап-үскенелер, қәнигелестирилген автотранспорт ҳәм байланыс қураллары менен тәмийинлеў дәрежесин жақсылаў актуал мәселелерден болып қалмақта.

Мине усылардан келип шығып,  3 миллиард 702 миллион сум қаржы тийкарында капитал оңлаў жумыслары алып барылған Республикалық қыстаўлы медициналық жәрдем илимий орайы Қарақалпақстан Республикасы филиалының бирнеше бөлимлерди өз ишине қамтыған бас имараты пайдаланыўға тапсырылды.

Бул болса, өз нәўбетинде, емлеў процесиниң нәтийжелилигин арттырып ғана қалмай, стационар емлеў мүддетлерин ҳәм буның нәтийжесинде сарып-қәрежетлерди де кескин кемейтиўи сөзсиз. Буннан тысқары, филиалда ең жоқары талапларға жуўап беретуғын медициналық аппаратлар, тийкарынан, жүрек ҳәм қан-тамырлардың ультрадаўыс доплерографиясы, заманагөй ангиографикалық дүзилмеси, мультиспирал компьютер томография ҳәм магнит-резонанс томограф аппаратлары менен толық тәмийинлеў ушын имканият жаратылады.

Соның менен бирге Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесинде жаңадан Компьютер томографиясы аппаратын алып келиў мәселеси көрип шығылмақта. Және «Эзгу амал» фонды қәўендерлигинде Латвия мәмлекетинен алып келинетуғын үскенелер тийкарында кислород станциясы қурылысы даўам етип атыр.

Бул әмелге асырылып атырған жаңаланыўлар ең биринши гезекте халқымыздың денсаўлығын тиклеўге, олардың қыстаўлы медициналық жәрдемге болған мүтәжлигин жоқары сапада қанаатландырыўға, шын пидайы кәсип ийелери болған медицина хызметкерлериниң искерлигиниң жақсыланыўына, сол арқалы адамлардың медицина тараўына болған исенимин ақлап, ҳүрметине ерисиўине хызмет етеди.

Қарақалпақстан Республикасы Денсаўлықты сақлаў министрлиги
Мəлимлеме хызмети