Мәмлекетлик сыйлықлар тапсырылды

Президентимиз Шавкат Мирзиёевтиң пәрманларына муўапық, Өзбекстан Республикасы мәмлекетлик ғәрезсизлигиниң 29 жыллық байрамы қарсаңында елимиз ғәрезсизлигин беккемлеўге ҳәм оны раўажландырыўға қосқан мүнәсип үлеси, жәмийетлик жумысларда белсене қатнасқаны ушын бир топар жерлеслеримиз ҳүрметли атақлар, орден ҳәм медальлар, сондай-ақ. Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының қарары менен республикамыздың социаллық-экономикалық раўажланыўына өзлериниң мүнәсип үлесин қосып киятырған бир қатар мийнет алдыңғылары ҳүрметли атақлар менен сыйлықланған еди.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде 26-декабрь күни усы сыйлықларды салтанатлы тапсырыў мәресими болды.

Илажда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Камалов жыйналғанларды Ўатанымыздың жоқары сыйлықлары менен сыйлықланғанлығы ҳәм жақынласып киятырған Жаңа жыл байрамы менен шын кеўилден қутлықлады.

Атап өтилгениндей, соңғы жыллары Президентимиздиң республикамызға болған айрықша итибары ҳәм ғамқорлығының нәжийжесинде барлық қала ҳәм районларымызда, ҳәтте, ең шетки аўылларымызда үлкен жаңаланыўлар ҳәм өзгерислер әмелге асырылмақта, кең көлемли қурылыс және абаданластырыў, халықтың турмыс шараятын жақсылаў жумыслары алып барылмақта.

Әсиресе, Президентимиздиң усы жыл 2-октябрь күни Қарақалпақстан Республикасына сапары даўамында елимизди комплексли социаллық-экономикалық жақтан жәнеде раўажландырыў, халқымыздың турмыс абаданлығын тәмийинлеў бойынша бир қатар ўазыйпаларды белгилеп бергени, бул бойынша Президентимиздиң усы жыл 11-ноябрьде арнаўлы қарары қабыл етилип, үш жыллық бағдарлама ислеп шығылғаны халқымызға шексиз қуўаныш бағышлады.

Илажда мәмлекетлик сыйлықлар – ҳүрметли атақлар, орден ҳәм медальлар өз ийелерине салтанатлы жағдайда тапсырылды.

Сыйлықланғанлар атынан II дәрежели “Саломатлик” ордени менен сыйлықланған Қарақалпақстан Республикасы санитария-эпидемиологиялық тынышлық ҳәм жәмийет саламатлығы басқармасының вирусология лабораториясы баслығы О.Миронец, «Содиқ хизматлари учун» медалы менен сыйлықланғанлар – Шоманай районы ҳәкими Б.Янгибаев, Кегейли районы Ишки ислер бөлими аға оператив ўәкили Г.Маткурбанов, «Жасорат» медалы менен сыйлықланған Арқа-батыс әскерий округи әскерий бөлим хызметкери Ж.Абдраманов, «Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген мәденият хызметкери» ҳурметли атағы менен сыйлықланған Қарақалпақстан жазыўшылар аўқамы ағзасы, шайыр Г.Даулетова ҳәм «Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген журналист»  ҳурметли атағы менен сыйлықланған «Қорақалпоғистон тонги» газетасы бас редакторы Н.Матякубова шығып сөйлеп, мийнетлерин жоқары баҳалағаны ушын Президентимиз, елимиз басшыларына шексиз миннетдаршылық билдирди, елимиздиң жоқары сыйлықлары оларға буннан былай да күш-қуўат бағышлайтуғынын, Ўатанымыздың раўажланыўы ҳәм халық хызмети жолында пидәкерлик пенен мийнет етиўге шақыратуғынын атап өтти.

Илажда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары А.Давлетов, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев қатнасты.

***

Усы күни Жоқарғы Кеңес Баслығы М.Камалов Президентимиздиң пәрманларына муўапық «Жасорат» медалы менен сыйлықланған Республикалық қыстаўлы медициналық жәрдем илимий орайы Қарақалпақстан филиалы неврология бөлиминиң үлкен мийирбийкеси, марҳум Зулфия Джуманиязова ҳәмде Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер министрлиги патруль-пост хызмети ҳəм жəмийетлик тəртипти сақлаў басқармасы бөлим баслығы, марҳум Есемурат  Кайпназаровтың шаңарағында болып, жақынларының ҳалынан хабар алды.

М.Камалов З.Джуманиязованың коронавирус пандемиясы себепли жүзеге келген қурамалы ҳәм сынаўлы күнлерде өмири ҳәм денсаўлығын қәўипке қойып, болып атырған қәўип-қәтерлерге қарсы гүресиў, инфекцияның кеңнен тарқалыўының алдын алыў жумысларына қосқан мүнәсип үлесин, өзиниң ерлиги, билим ҳәм потенциалы, профессионаллық шеберлигин көрсетип, халықтың саламатлығын қорғаў, наўқаслардың өмирин сақлаў, оларға үлкен итибар ҳәм ғамқорлық көрсетиў бағдарындағы айрықша хызметлерин, Е.Кайпназаровтың мəмлекет Қураллы күшлериниң таярлығын арттырыўдағы хызметлери, миллий мəплеримизди қорғаў ҳəм тынышлықты тəмийинлеў, турақлылық ҳəм жəмийетлик тəртипти беккемлеў бағдарындағы хызмет ўазыйпасын атқарыў ўақтында көрсеткен мəртлик ҳəм пидайылығын жоқары баҳалады, олардың естелиги халқымыздың кеўлинде мәңги қалатуғынын атап өтти.

Марҳумлардың шаңарағына медаллар ҳәм естелик саўғалары тапсырылды.

***

Усы күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде елимиздиң социаллық-экономикалық потенциалын арттырыўдағы пидәкерли хызметлери, тараўлардағы жоқары нәтийжелери менен табыслары, аймақта экологиялық турақлылықты тәмийинлеўдеги мийнетлери, көпшиликке өрнек ислери ҳәмде жәмийетлик турмыстағы белсендилиги ушын бир топар ўатанласларымызға «Ардақлы нураный», «Ўатан пидайысы» ҳәм «Үмит ушқыны» көкирек белгилери тапсырыў мәресими өткерилди.

Жоқарғы Кеңес Баслығының орынбасары А.Давлетов сыйлықланғанларды қутлықлап, олардың елимиздиң раўажланыўы жолындағы ийгиликли жумысларын жоқары баҳалады.

Илажда «Ардақлы нураный», «Ўатан пидайысы» ҳәм «Үмит ушқыны» көкирек белгилери өз ийелерине салтанатлы жағдайда тапсырылды.

Сыйлықланғанлар атынан сөзге шыққанлар мийнетлерин елимиздиң усындай жоқары сыйлықларына мүнәсип көргени ушын елимиз басшыларына өз миннетдаршылығын билдирди.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң баспасөз хызмети

М.Ҳабибуллаев түсирген сүўретлер