Президентимиздиң Олий Мажлиске Мүрәжаты кадрлар сиясатында жаңа дәўирди баслап береди

Өзбекстан Республикасы Президентиниң Олий Мажлиске жоллаған Мүрәжатында келеси жылы жәмийет ҳәм мәмлекет турмысында әмелге асырылыўы лазым болған стратегиялық мақсетлер хәм анық ўазыйпаларды белгилеп берди.

Атап айтқанда, мәмлекетлик хызметкерлерди турақлы оқытыў ҳәм билимлерин баҳалап барыў, талантлы жас кадрларды тәрбилаў ҳәмде кадрларды таңлаўда ашық системаны енгизиў мәселелери айрықша әҳмийетке ийе болды.

Мәмлекетимиз басшысы өз Мүрәжатында басқарыў уйымларының аймақлық мәселелерди шешиўдеги жуўапкершилиги күшейтилетуғынлығын айтып, келеси жылдың басынан ҳәр бир министрлик өз жумысын район, қала, аўыл ҳәм мәҳәлле кесиминде режелестириўин ҳәм шөлкемлестириўин, бунда министрлер ҳәм олардың орынбасарларының жумысына орынларда әмелде қандай өзгерис болғанына қарап баҳа берилетугынлығына айрықша дыққат аўдарды.

Сол себебли, буннан былай Бас министрдиң орынбасарлары, министрлер өзлериниң төменги система басшылары ҳәм хызметкерлерин жаңаша талаплар ҳәм заманагөй мәлимлеме технологиялары тийкарында нәтийжели ислеўге үйретиў ҳәм маманлығын турақлы арттырып барыў ушын жуўапкер болады.

Сондай-ақ, коррупцияға қарсы гүресиўдиң нәтийжели қуралларынан бири – кадрларды таңлаў ҳәм жумысқа қабыл етиўдиң ашық системасын жолға қойыўдан ибарат. Усы система тийкарында мәмлекетимизде кадрларды таңлаўда ески усыллардан ўаз кешип, олардың интеллектуаллық потенциалын, мәнаўий пазыйлетлерин баҳалайтуғын ашық-айдын  таңлаў системасы енгизиледи.

Бунда коррупцияның алдын алыў бойынша мәмлекетлик хызметкерлерди турақлы оқытыў ҳәм билимин баҳалап барыў системасы жолға қойылады.

Буннан тысқары, Президентимиз тәрепинен абырайлы сырт ел университетлери, илимий ҳәм инновациялық орайлар менен байланысларды күшейтиў, олар менен кадрлар таярлаў бойынша бирге ислесиўди және де кеңейтиўимиз зәрүрлиги айтылды.

Усы мүнәсибет пенен келеси жылы «Эл-юрт умиди» қоры арқалы жетекши сырт ел жоқары оқыў орынларының магистратура ҳәм докторантурасында оқыўға жиберилетуғын жаслардың саны 5 есеге арттырылады. Бул бағдарлама арқалы биринши мәрте бакалавр бағдарында шет еллерге 100 ул-қызларымыз жибериледи хәмде кейинги жыллардан олардың саны 2-3 есеге көбейтиледи.

Әлбетте бул ис-илажлар талантлы ул-қызларымыздың жоқары технологиялар ҳәм билимлерди терең өзлестириўине кеңнен шараят жаратып, бәсекиге шыдамлы миллий кадрлардың жаңа әўладын таярлаўда әҳмийетли есапланады.

Президентимиздиң сөзи менен айтқанда, бирде-бир аймақты да, тармақты да заманагөй илим ҳәм билимлерсиз раўажландырып болмайды. Раўажланған мәмлекетлерде жалпы ишки өнимниң 50 проценттен асламы «билимлер экономикасы» есабынан, яғный инновациялар ҳәм жоқары маманлыққа ийе кадрлар тәпенинен жаратылып атырғанлығы буны айқын дәлиллемекте.

Рашид Маткурбанов,
Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси депутаты,
Өзбекстан “Адолат” СДП фракциясы ағзасы