ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ОН ҮШИНШИ СЕССИЯСЫ ҲАҚҚЫНДА МӘЛИМЛЕМЕ

Усы жыл 16-январь күни Нөкисте Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он үшинши сессиясы болып өтти.

Видеобайланыс тәризинде өткен сессияға Сенаторлар ҳәм ҳүкимет ағзалары, секторлардың ҳәм тараўлардың басшылары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери, сондай-ақ, Жоқарғы Кеңестиң депутатлары қала ҳәм район студияларында қатнасты.

Сессияны Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Камалов кирис сөз бенен ашты.

Депутатлар сессияның Секретариатын сайлады ҳәм күн тәртибин тастыйықлады.

Атап өтилгениндей, өткен жылдың соңғы күнлериндеги елимиздиң жәмийетлик-сиясий турмысындағы ең әҳмийетли ўақыялардың бири – бул Президентимиздиң Олий Мажлиске ҳәм халқымызға жоллаған Мүрәжаты болып табылады. Онда өткен жылы әмелге асырылған кең көлемли жумыслар, ерисилген нәтийжелер менен бир қатарда быйылғы жылда алда турған үлкен ўазыйпаларға тоқтап өтилди.

Атап айтқанда, Президентимиз мәмлекетимизди ҳәм жәмийетимизди буннан былайда раўажландырыў менен байланыслы тийкарғы бағдарлар, барлық дәрежедеги мәмлекетлик ҳәкимият ҳәм басқарыў уйымларының бир қатар әҳмийетли ўазыйпаларын белгилеп берди. Соның менен бирге камбағаллықты қысқартыў бойынша комплексли қатнас ҳәм ностандарт усылларды енгизиўге айрықша итибар қаратыў, жергиликли Кеңеслердеги депутатлық корпуслары менен халықты социаллық қорғаў бойынша әмелге асырылып атырған ислерди мәнзилли үйренип барыў, Сенаттың Аралбойы аймағын раўажландырыў мәселелери бойынша комитети парламентлик қадағалаўды жергиликли ҳәм республика дәрежесинде, яғный Жоқарғы Кеңес ҳәм Сенат Кеңесинде еситиўлер шөлкемлестириўи, Парламентлик сораўнама жибериў, орынларда депутатлық үйрениўлерди шөлкемлестириў зәрүрлиги атап өтилди.

Буннан тысқары, жергиликли Кеңеслер мәмлекетлик басқарыў уйымлары басшыларының есабат ҳәм мәлимлемелерин еситип барыў, жергиликли бюджеттиң орынланыўына жуўапкершилик қатнаста болыў, ҳәр бир қала ҳәм районда кәмбағаллықты қысқартыў бойынша ислеп шығылатуғын мәнзилли бағдарламаның орынланыўы бойынша есабатты еситиў, додалаў, «Темир дәптер», «Ҳаяллар дәптери», «Жаслар дәптери» бойынша илажлар бағдарламаларының орынланыўына айрықша итибар қаратыў, ҳәр бир депутат өзи сайланған аймақ турғынлары, сайлаўшылары менен тиккелей пикирлесиўди жолға қойыўы, машқалаларды шешиўге көмеклесиўи зәрүрлигине тоқтап өтти.

Сондай-ақ, усы жылдың 6-январь күни болып өткен Олий Мажлис Сенатының он биринши жалпы мәжилисинде Мүрәжатта белгиленген әҳмийетли ўазыйпалар ҳаққындағы мәселе көрип шығылды. Буннан тысқары, 12-14-январь күнлери қалалық ҳәм районлық Кеңеслердиң сессияларында да Мүрәжаттың мазмун-мәнисин үгит-нәсиятлаў, ондағы тапсырмаларды әмелге асырыў бойынша анық ўазыйпалар белгилеп алынды ҳәм тийисли қарарлар қабыл етилди. Әлбетте елимиз басшысы тәрепинен белгилеп берилген тапсырмалардың белгиленген мүддетинде ҳәм сапалы орынланыўын тәмийинлеў Жоқарғы Кеңес және жергиликли Кеңес депутатларының дыққат-итибарында болыўы тийис.

Сессияда Президентимиздиң Мүрәжатынан келип шығатуғын ўазыйпалар бойынша Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев баянат жасады.

Баянатта атап өтилгениндей, елимиз басшысының Парламентке жоллаған Мүрәжатында жәмийетимиздиң барлық тараўларына тоқталып, өткен жылда әмелге асырылған жумыслар ҳәм быйылғы жылы алдымызда турған ўазыйпалар белгилеп берилди.

Ҳақыйқатында да, өткен жыл коронавирус пандемиясы ақыбетинде пүткил инсаныят ушын аўыр болды. Солай болса да, елимизде алып барылған халықшыл сиясат, социаллық қорғаўға қаратылған айрықша итибар нәтийжесинде турақлы экономикалық раўажланыў даўам етпекте.

Әлбетте бундай унамлы нәтийжелердиң негизинде өткен төрт жыл даўамында Президентимиз тәрепинен қабыл етилген анық мақсет және ўазыйпаларды өзинде жәмлеген пәрман ҳәм қарарлар айрықша әҳмийетке ийе болды. Бул ҳүжжетлер халқымыздың абадан турмысын тәмийинлеў, оларға қолайлы шараят жаратыў, исбилерменликти раўажландырыў, аўыл хожалығы, билимлендириў, денсаўлықты сақлаў, спорт, мәденият, улыўма барлық тараўларды буннан былай да жетилистириўге әҳмийетли тийкар болды.

Президентимиздиң 2017-жыл 19-сентябрьде Бирлескен Миллетлер Шөлкеми Бас Ассамблеясындағы жасаған баянатында алға қойған басламасы тийкарында Аралбойы регионы ушын Инсан қәўипсизлиги бойынша көп тәреплеме шериклик тийкарында траст фонды шөлкемлестирилген еди. Ҳәзирге шекем усы фондқа келип түскен қаржылар ишимлик суўы, халықтың денсаўлығын сақлаў ҳәм бәнтлигин тәмийинлеў, исбилерменлик, экология, ирригация-мелиорация системаларын жақсылаў жойбарларына жумсалмақта.
Бүгинги күнге шекем Арал теңизиниң қурыған түбинде «Жасыл қапламалар» қорғаныў тоғайзарларын пайда етиў мақсетинде 1 миллион 167 мың гектар майданда сексеўил ҳәм шөлге шыдамлы басқа да өсимликлер егилди. Бул жумыслар ҳәзирги ўақытта да қызғын даўам етип, быйылғы жылы 450 гектарға егиледи.

Елимиз басшысы 2020-жылдың 23-сентябрь күни БМШ Бас Ассамблеясындағы онлайн сөйлесиў режиминде болып өткен сессияда шығып сөйлеген сөзинде Аралбойы регионын экологиялық инновация ҳәм технологиялар аймағы, деп жәриялаў ҳаққында баслама менен шықты.
Арал машқаласы бойынша жумыслардың даўамы сыпатында Олий Мажлис Сенатында Аралбойы регионын раўажландырыў бойынша турақлы ислеўши комитет шөлкемлестирилди. Бул ҳәрекетлердиң бәршеси аймағымызды раўажландырыў, халқымыздың турмыс дәрежесин жақсылаў, соның ишинде пуқаралардың денсаўлығын беккемлеў, олардың б1эәнтлигин тәмийинлеў ҳәм дәраматын арттырыў имканыятын жаратпақта. Өз гезегинде, бундай кең көлемли илажлар халқымыздың ертеңги күнге болған исенимин еле де арттырып, оларды дөретиўшилик ислерге рухландырмақта.

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2020-жыл 11-ноябрьдеги «2020-2023-жылларда Қарақалпақстан Республикасын комплексли раўажландырыў илажлары ҳаққында»ғы қарары бул бағдарда тарийхый ҳүжжет болды. Усы қарар тийкарында қала ҳәм районларымызды, тараўларды жедел раўажландырыў, халықтың турмыс шараятын жақсылаў бойынша үш жылға мөлшерленген 2788 жойбарды өз ишине қамтыған бағдарлама белгилеп алынды. Сондай-ақ, елимиз басшысының 2020-жыл 5-декабрьдеги «Қарақалпақстан Республикасында суў ресурсларынан нәтийжели пайдаланыў ҳәм жерлердиң мелиоративлик жағдайын жақсылаў бойынша кешиктирип болмайтуғын илажлар ҳаққында»ғы қарары халқымыздың турмыс шараятының буннан былай да жақсылаўына хызмет етеди.

Сессияда Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығының орынбасарлары ҳәм депутатлар Президентимиздиң Мүрәжатының әҳмийетине, оның орынланыўын тәмийинлеў бойынша алда турған ўазыйпаларға тоқтап өтти ҳәм күн тәтибиндеги мәселе бойынша тийисли қарар қабыл етилди.

Депутатлар Жоқарғы Кеңес Президиумы тәрепинен сессиялар аралығында қабыл етилген тийисли қарарларды тастыйықлаў ҳаққында қарар қабыл етти.

Усының менен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он үшинши сессиясы өз жумысын жуўмақлады.

Сессияға Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының Аралбойы аймағын раўажландырыў мәселелери бойынша комитетиниң баслығы Б.Алиханов қатнасты ҳәм шығып сөйледи.

Даўыт АБИБУЛЛАЕВ, Мақсет ҲАБИБУЛЛАЕВ (сүўрет), ӨзА