Жаңа Өзбекстан демократиялық өзгерислерден артқа қайтпайды

Мүнәсибет

Өзбекстан Республикасы Президентиниң Бирлескен Миллетлер Шөлкеми Инсан ҳуқықлары бойынша Кеңесиниң 46-сессиясында шығып сөйлеген сөзи бәршемизде үлкен қызығыўшылық оятты.

Кейинги жыллары мәмлекетимизде инсан ҳуқықлары, еркинликлерин тәмийинлеў мәмлекет сиясатының баслы бағдарларының бирине айланып, инсан ҳуқықларын қорғаў миллий системасында түпкиликли өзгерислер жүз бермекте. Бүгинги күнде Өзбекстан инсан ҳуқықлары бойынша 80 нен артық халықаралық ҳүжжетке қосылған. Ҳәзирги ўақытта Өзбекстанның БМШ менен биргеликтеги байланыслары күшейип бармақта. Бул өз гезегинде, елимизде демократиялық өзгерислердиң тийкарғы баслы бағдарлары инсанның тийкарғы ҳуқық ҳәм еркинликлерин тәмийинлеўден ибарат екенлигин билдиреди.

Президентимиз өз сөзинде Өзбекстанда демократиялық өзгерислерди және де тереңлестириў ҳәм Кеңес шеңбериндеги жумысымыздың тийкарғы бағдарларын белгилеп берди.

Ең дәслеп, инсанның тийкарғы ҳуқық ҳәм еркинликлерин тәмийинлеў Өзбекстандағы реформаларда ең әҳмийетли орында туратуғынлығы атап өтилип, 2030-жылға шекем мөлшерленген Турақлы раўажланыў мақсетлери елимизде ҳәр бир инсанның ҳуқық ҳәм нызамлы мәплерин тәмийинлеўди нәзерде тутатуғын «ҳеш кимди итибардан шетте қалдырмайық» принципи тийкарында әмелге асырылатуғыны белгиленди.

Ҳақыйқатында да, соңғы жылларда нызамшылықта әмелге асырылып атырған реформалар халқымыздың мәплерине хызмет етиў менен бирге, мәмлекетимиздиң халықаралық майдандағы абыройының артыўында үлкен әҳмийетке ийе болмақта. Жаңа Өзбекстан миллети, тили, дини, социаллық келип шығыўына қарамай ҳәр бир инсанның ҳуқық ҳәм еркинликлерин қуры ҳүжжетте емес, ал әмелде қорғайтуғын мәмлекет сыпатында халықаралық жәмийетшилик тәрепинен тилге алынбақта.

Бир ғана суд-ҳуқық системасында жынаят, экономикалық ҳәм пуқаралық судлары бирлестирилип, олардың тийкарында судьялардың қатаң қәнигелестирилиўин сақлап қалған ҳалда бирден-бир суд шөлкемлестирилгени пуқаралардың судпа-суд сергиздан болып жүриўин сапластырып, олардың машқалаларын бир орында шешиў, суд системасын басқарыў мәселелерин жетилистириў жумысларын жәнеде жақсылаў имканиятын бермекте.

Сондай-ақ,  Президентимиз Бирлескен Миллетлер Шөлкеми Инсан ҳуқықлары бойынша Кеңесиниң 46-сессиясында гендер сиясаты мәселелери бойынша елимиздиң жәмийетлик-сиясий турмысында ҳәм исбилерменлик тараўында ҳаяллардың ролин түп-тийкарынан арттырыў, өз алдына айрықша жәрдемге мүтәж болған пуқаралардың ҳуқықларын тәмийинлеў, жаслардың ҳуқықларын қорғаўға айрықша итибар қаратылып, бул бағдардағы жумысларды исенимли даўам еттирилетуғынлығын атап өтти.

Президентимиздиң басламасы менен имканияты шекленген шахслардың өз қәбилетлерин әмелге асырыў мәселелери бойынша Аймақлық кеңес дүзиўди усыныўы, Өзбекстанда Балалар Омбудсманы институтын енгизиў, Майыплар ҳуқықлары ҳаққындағы конвенцияны ҳәм де  Қыйнаўларға қарсы конвенциясының Факультатив протоколын ратификациялаў нәзерде тутылыўы мәмлекетимизде инсан ҳуқықларының тәмийинлениўинде және бир әҳмийетли қәдеминиң даўамы болып табылады.

Елимиз басшысының сессияда “Өзбекстан Инсан ҳуқықлары бойынша кеңес ағзасы сыпатында халықаралық ҳуқықтың инсан ҳуқықларына байланыслы улыўма тән алынған принциплери менен нормаларын қатаң қорғайды ҳәм жедел алға қояды” деген шақырығы Жаңа Өзбекстан демократиялық өзгерислерден артқа қайтпайтуғынынан дерек береди.

 

Зухра Реймова,

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң
Нызамлылық, 
суд-ҳуқық ҳәм коррупцияға қарсы гүресиў
мәселелери бойынша комитет баслығы,

Өзбекстан Республикасы Олий Мажлисиниң Инсан ҳуқықлары бойынша
Қарақалпақстан Республикасы бойынша аймақлық ўәкили (Омбудсман)