Мәденият ҳәм көркем өнер пидайысы Қурбанбай Заретдинов 70 жаста

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында мәденият тараўы пидайысы, белгили көркем өнер ғайраткери, талантлы композитор, дирижёр, хормейстер Қурбанбай Заретдиновтың 70 жыллық юбилейи мүнәсибети менен дөретиўшилик кешеси өткерилди.

Салтанатлы илажда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслығы Д.Қурбаниязов, Қарақалпақстан Республикасы Мәденият министри Қ.Турдиев, Қарақалпақстан Жазыўшылар аўқамының баслығы К.Каримов ҳәм басқалар белгили көркем өнер ғайраткерин юбилейи менен қутлықлап, оның дөретиўшилик ҳәм мийнет жолына тоқталып өтти.

Атап өтилгениндей, К.Заретдинов елиў жылдан аслам мийнет жолы даўамында Қарақалпақ мәмлекетлик музыкалы драма ҳәм комедия театрында хор артисти, Нөкис музыка ҳәм хореография училищесинде оқытыўшы, директор орынбасары, Қарақалпақ мәмлекетлик филармониясында оркестр дирижёры, Қарақалпақстан Композиторлар аўқамыныӊ баслығы, Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде оқытыўшы, Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрыныӊ бас дирижёры болып нәтийжели жумыс алып барып, миллий мәдениятымыз ҳәм көркем өнеримизди раўажландырыўға, талантлы жасларды тәрбиялап шығарыўға салмақлы үлес қосты.

Дөретиўшиниң «Қырық қыз» балети, «Тумарис», «Халық ушын» опералары, сондай-ақ халқымыз сүйип тыӊлайтуғын, инсанларға эстетикалық заўық бағышлайтуғын, жаслық ҳәм дослықты, ана-Ўатанды жырлайтуғын ҳәр түрли жанрдағы баҳалы шығармалары халқымыздың жоқары баҳасы ҳәм алғысына миясар болды.

Оның Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан Республикаларына мийнети сиӊген көркем өнер ғайраткери ҳүрметли атақларына ҳәмде Бердақ атындағы мәмлекетлик сыйлыққа миясар деп табылыўы көп жыллық үзликсиз мийнетлерине ҳәм дөретиўшилик ислерине берилген жоқары баҳа болып есапланады.

Илажда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының қарары менен Қурбанбай Заретдиновқа “Ардақлы нураный” көкирек белгиси тапсырылды.

Дөретиўшиниң шығармаларынан дүзилген театрластырылған концерт бағдарламасы жыйналғанларға көтериңки кейпият бағышлады.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң баспасөз хызмети