ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ЖИГИРМАЛАНШЫ СЕССИЯСЫ ҲАҚҚЫНДА МӘЛИМЛЕМЕ

30-июнь күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң жигирмаланшы сессиясы болып өтти.

Видеоконференцбайланыс тәризинде өткен сессияға Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты, Қарақалпақстан Республикасы ҳүкимети ағзалары, секторлардың ҳәм тараўлардың басшылары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери, сондай-ақ, Жоқарғы Кеңестиң депутатлары қала ҳәм район студияларында қатнасты.

Сессияны Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы  М.Камалов кирис сөз бенен ашты ҳәм басқарып барды.

Депутатлар сессияның Секретариатын сайлады ҳәм күн тәртибин тастыйықлады.

Сессия мәжилиси күн тәртибиндеги дәслепки мәселе, яғный «Билимлендириў ҳаққында»ғы Қарақалпақстан Республикасы Нызамының жойбары туўралы Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Социаллық-мәдений раўажланыў ҳәм жәмийетлик бирлеспелер мәселелери комитети баслығының орынбасары Т.Романов баянат жасады.

Атап өтилгениндей, соӊғы жыллары елимизде Ҳүрметли Президентимиздиӊ басшылығында билимлендириў тараўын түпкиликли реформалаў, билим бериўдиӊ сапасын жоқары басқышларға алып шығыў, педагог-хызметкерлердиң жәмийеттеги абырайын арттырыў, оларды материаллық ҳәм мораллық жақтан хошаметлеў бойынша бир қатар әҳмийетли пәрман ҳәм қарарлар қабыл етилди. Бул өз гезегинде билимлендириў тараўында үлкен өзгерисер ҳәм жаӊаланыўларға тийкар болмақта.

Бүгинги күнде ҳәрекет етип турған «Билимлендириў ҳаққында»ғы Қарақалпақстан Республикасының Нызамы 1997-жылы қабыл етилген болып, тараўдағы жоқарыда келтирилген өзгерислер менен жаӊаланыўларды есапқа алған ҳалда нызамшылық нормаларын қайта көрип шығыў зәрүрлигин пайда етпекте.

Усынылып атырған «Билимлендириў ҳаққында»ғы Қарақалпақстан Республикасы Нызамының жойбары 11 бап ҳәм 75 статьядан ибарат. Бул Нызам жойбарын қабыл етиў арқалы билимлендириў тараўында ушырасып атырған машқалаларды сапластырыўға, билим бериўдиң сапасын және де жақсылаўға, халықаралық стандартларға сәйкес билим бериўге ерисиў мүмкин.

Сессияда «Қарақалпақстан Республикасының айырым нызамларына өзгерислер ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққында»ғы Қарақалпақстан Республикасы Нызамының жойбары туўралы Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Нызамлылық, суд-ҳуқық ҳәм коррупцияға қарсы гүресиў мәселелери бойынша комитет баслығы З.Реймова баянат жасады.

Атап өтилгениндей, ҳәрекеттеги 20 нызамларға өзгерислер ҳәм қосымшалар киргизиў усынылмақта. Бул өзгерис ҳәм қосымшалар бүгинги күнде алып барылып атырған реформалар нәтийжесинде пайда болған қатнасықларды тәртиплестириўде үлкен әҳмийетке ийе.

Күн тәртибиндеги және бир мәселе – «Инвестициялар ҳәм инвестиция жумысы ҳаққында»ғы Қарақалпақстан Республикасы Нызамыныӊ жойбары туўралы Бюджет, экономикалық реформалар ҳәм инвестициялар мәселелери комитети баслығының орынбасары О.Бекбергенов баянат жасады.

Сондай-ақ, сессияда «Пуқаралардың ҳуқықларын қорғаў, жынаятшылықтың алдын алыў ҳәм жынаятшылыққа қарсы гүресиў бағдарындағы жумысларының барысы ҳаққында Қарақалпақстан Республикасы прокурорының есабаты туўралы», «Қала ҳәм районларда экспорт потенциалын асырыў, товарлар ислеп шығарыўды локализациялаў ҳәм импортты оптималластырыў бағдарындағы жумыслардың барысы ҳаққында Қарақалпақстан Республикасы Бажыхана басқармасы баслығының есабаты туўралы», «Ҳуқықбузарлықтың алдын алыў ҳәм олардың профилактикасы жағдайы ҳаққында Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер министриниң мәлимлемеси туўралы» «2021-жылдың биринши ярымында орынлардағы норма дөретиўшилиги жумыслары ҳәмде ҳуқықты қолланыў әмелиятының жағдайлары ҳаққында Қарақалпақстан Республикасы Әдиллик министриниң мәлимлемеси туўралы», «Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының тийисли қарарларын тастыйықлаў туўралы» мәселелер көрип шығылды.

Күн тәртибиндеги мәселелр бойынша Жоқарғы Кеңес депутатлары сөзге шығып, пикир ҳәм усынысларын билдирди, сораўларына тараў ўәкиллери тәрепинен жуўаплар алды ҳәмде тийисли қарар қабыл етти.

Усының менен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң жигирмаланшы сессиясы өз жумысын жуўмақлады.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң баспасөз хызмети
М.Ҳабибуллаев түсирген сүўретлер