Жоқарғы Кеңес Баслығы «Шуқырқақ» турғынларының ҳалынан хабар алды

Бəршемизге мəлим, бүгинги күнде Ҳүрметли Президентимиздиң тапсырмасына муўапық, халықтың, əсиресе, ең шетки аймақларда жасап ҳəм мийнет етип атырған инсанлардың ҳалынан хабар алып, олардың турмысында ушырасып атырған мəселе ҳəм машқалаларды унамлы шешиў бағдарында кең көлемли жумыслар əмелге асырылмақта.

Усы жылдың 6-август күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ер­ния­зов Нөкис қаласынан 230 км ден аслам қашықлықта жайласқан Елликқала районының «Шуқырқақ» аўыл пуқаралар жыйыны турғынларының ҳалынан хабар алды.

Жергиликли халық пенен болып өткен ушырасыўға министрликлер менен ве­домстволардың, ҳуқық қорғаў уйымларының, район ҳәкимлигиниң басшылары, жәмийетлик шөлкемлердиң ҳəм ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Президентимиздиң басшылығында «Халық мәмлекетлик уйымларға емес, ал, мәмлекетлик уйымлар халыққа хызмет етиўи тийис», деген принцип тийкарында өткерилип киятырған көшпели қабыллаўлар халқымыздың күнделикли турмысында ушырасып атырған ҳәр қандай машқалалардың орынларда унамлы шешилиўине, солай етип, олардың бүгинги күннен разы болып жасаўына хызмет етпекте.

«Шуқырқақ» аўыл пуқаралар жыйынында бүгинги күнде 700 ден аслам аслам халық жасайды. Аўыл пуқаралар жыйыны 2002-жылы шөлкемлестирилген болып, жергиликли халық тийкарынан шарўашылық пенен шуғылланады.

Өткерилген ушырасыў даўамында пуқаралар тийкарынан жол қурылысы, жер майданын ажыратыў, байланыс хызмети, турақ жай, билимлендириў, мектепке шекемги билимлендириў, медициналық ҳәм коммуналлық хызмет көрсетиў сыяқлы мәселелерде мүрәжат етти.

Анығырағы, пуқаралардың 40 тан аслам мүрəжаты тыңланып, соннан 20 ға жақын мүрəжат сол жердиң өзинде шешимин тапты. Қосымша үйрениў ҳәм ўақыт талап ететуғын мүрәжатлар бойынша тийисли министрлик, мәкеме ҳәм шөлкемлердиң басшыларына анық тапсырмалар белгилеп берилди.

Соның менен бирге, аўыл пуқаралар жыйынындағы кем тəмийинленген шаңарақларға телевизор, гилем, азық-аўқат өнимлери, ал, 33-санлы мектеп жəмəəтине ҳəр қыйлы атамадағы 100 дана əдебий китап, жаңа парта ҳəм тахталар да берилди.