Ағартыўшы жәдидшилик ҳәрекетиниң ғайраткерлерин сыйлықлаў ҳаққында

Өзбекстан Республикасы Президентиниң Пәрманы Ўатанымыз тарийхының оғада қурамалы дәўиринде – ХХ әсирдиң басларында өзиниң ағартыўшылық жумыслары ҳәм пидәкерлик хызметлери менен миллий тәлим-тәрбия системасын жаратыў және елимиз ғәрезсизлиги, халқымыздың азатлығы ҳәм еркинлиги, келешек әўладлардың абад ҳәм пәраўан турмысын тәмийинлеўге қосқан бийбаҳа Толық мағлыўмат →

Кәрханаларда халықаралық стандартлар мәнзилли енгизиледи

Президент Шавкат Мирзиёев 28-сентябрь күни техникалық жақтан тәртипке салыў, стандартластырыў, сертификатлаў ҳәм метрология системасындағы реформалардың нәтийжелилигин додалаўға бағышланған мәжилис өткерди. Өнимлердиң сапасын ҳәм бәсекиге шыдамлылығын арттырыў ушын миллий стандартларды дүнья талапларына бейимлестириў және кәрханаларға енгизиў оғада әҳмийетли болып есапланады. Соңғы Толық мағлыўмат →