ХАЛҚЫМЫЗҒА ЖАҢА ЖЫЛ ҚУТЛЫҚЛАЎЫ

Қәдирли ўатанласлар! Әзиз дослар! Бәршеңизди өзинде уллы мақсет ҳәм ең жақсы нийетлерди жәмлеген, халқымызға өзгеше қуўаныш ҳәм үмит бағышлап, үлкен дөретиўшилик ислерге руўхландырып атырған Жаңа жыл байрамы менен қызғын қутлықлайман. Жуўмақланып атырған жыл дүнья халықлары, соныӊ ишинде ўатанласларымыз ушын да Толық мағлыўмат →

ӨЗБЕКСТАН ХАЛҚЫНА ЖАҢА ЖЫЛ ҚУТЛЫҚЛАЎЫ

Ҳүрметли ўатанласлар! Бийтәкирар диярымызға жаңа-2021-жыл кирип келмекте. Сиз әзизлерди, қәдирли нураныйларымыз, меҳрибан апа-қарындасларымыз, нәўқыран жасларымызды – көп миллетли пүткил халқымызды усы гөззал әййям менен шын кеўлимнен қутлықлайман. Барлығыңызға саў-саламатлық, танышлық, бахыт-ығбал ҳәм абаданлық тилеймен. Әзиз дослар! Ҳәммемиз гүўасымыз, 2020-жыл пүткил Толық мағлыўмат →