Мәденият ҳәм көркем өнер пидайысы Қурбанбай Заретдинов 70 жаста

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында мәденият тараўы пидайысы, белгили көркем өнер ғайраткери, талантлы композитор, дирижёр, хормейстер Қурбанбай Заретдиновтың 70 жыллық юбилейи мүнәсибети менен дөретиўшилик кешеси өткерилди.

Салтанатлы илажда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслығы Д.Қурбаниязов, Қарақалпақстан Республикасы Мәденият министри Қ.Турдиев, Қарақалпақстан Жазыўшылар аўқамының баслығы К.Каримов ҳәм басқалар белгили көркем өнер ғайраткерин юбилейи менен қутлықлап, оның дөретиўшилик ҳәм мийнет жолына тоқталып өтти.

Атап өтилгениндей, К.Заретдинов елиў жылдан аслам мийнет жолы даўамында Қарақалпақ мәмлекетлик музыкалы драма ҳәм комедия театрында хор артисти, Нөкис музыка ҳәм хореография училищесинде оқытыўшы, директор орынбасары, Қарақалпақ мәмлекетлик филармониясында оркестр дирижёры, Қарақалпақстан Композиторлар аўқамыныӊ баслығы, Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде оқытыўшы, Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрыныӊ бас дирижёры болып нәтийжели жумыс алып барып, миллий мәдениятымыз ҳәм көркем өнеримизди раўажландырыўға, талантлы жасларды тәрбиялап шығарыўға салмақлы үлес қосты.

Дөретиўшиниң «Қырық қыз» балети, «Тумарис», «Халық ушын» опералары, сондай-ақ халқымыз сүйип тыӊлайтуғын, инсанларға эстетикалық заўық бағышлайтуғын, жаслық ҳәм дослықты, ана-Ўатанды жырлайтуғын ҳәр түрли жанрдағы баҳалы шығармалары халқымыздың жоқары баҳасы ҳәм алғысына миясар болды.

Оның Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан Республикаларына мийнети сиӊген көркем өнер ғайраткери ҳүрметли атақларына ҳәмде Бердақ атындағы мәмлекетлик сыйлыққа миясар деп табылыўы көп жыллық үзликсиз мийнетлерине ҳәм дөретиўшилик ислерине берилген жоқары баҳа болып есапланады.

Илажда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының қарары менен Қурбанбай Заретдиновқа “Ардақлы нураный” көкирек белгиси тапсырылды.

Дөретиўшиниң шығармаларынан дүзилген театрластырылған концерт бағдарламасы жыйналғанларға көтериңки кейпият бағышлады.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң баспасөз хызмети
ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕС БАСЛЫҒЫ ЕЛЛИКҚАЛА, ТӨРТКҮЛ ҲӘМ БЕРУНИЙ РАЙОНЛАРЫНДА ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЛГЕН АЎЫЛ ХОЖАЛЫҒЫ СЕМИНАРЛАРЫНДА ҚАТНАСТЫ

Бүгин Елликқала, Төрткүл  ҳәм Беруний районларында быйылғы жылдың шигит егисине бағышланып көргизбели семинарлар шөлкемлестирилди.

Елликқала районындағы “Худайберган Эрназаров” фермер хожалығында өткерилген семинарда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Камалов, Жоқарғы Кеңестиң Аграр, суў хожалығы, тәбиятты қорғаў ҳәм экология мәселелери бойынша комитет баслығы Д.Утамбетов, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығының Аўыл ҳәм суў хожалығы мәселелери бойынша орынбасары С.Хожаметов, Қарақалпақстан Республикасы аўыл хожалығы министри А.Якубов, Елликқала районы ҳәкими С.Авезов, райондағы секторлар басшылары, район ҳәкиминиң орынбасарлары, тараўға жуўапкер шөлкем ҳәм кәрханалар, пахта кластерлери кәрханалары басшылары ҳәм қәнигелер қатнасты.

Семинарда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Камалов сөзге шығып, жыйналғанларды шигит егиўдиң басланыўы менен қутлықлады.

Семинарда заманагөй техника қураллары ҳәм аўыл хожалығы өнимлери көргизбеси, сондай-ақ, районда жасларға ажыратылып атырған егислик жерлеринен нәтийжели пайдаланыў ҳәм мол зүрәәт алыў бойынша үлгили көргизбе шөлкемлестирилди.

Шигит егиўди қысқа мүддетлерде ҳәм сапалы жуўмақлаў бойынша мәсләҳәтлер берилди. Буның ушын техникалардың күшинен ақылға уғрас пайдаланыў зәрүрлиги атап өтилди. Орынланыўы лазым болған мәселелер белгилеп алынды. Шигит егиў жумысларын белгиленген мүддетлерде сапалы алып барыў ушын районда барлық шараятлар жаратылды.

Мағлыўмат орнында айтып өтиў тийис, быйылғы жылы Елликқала районында 2021-жылдың зүрәәти ушын шигит егиў жумысларын шөлкемлестириўшилик пенен өткериў мақсетинде пухта таярлық көрилди. Районда 10 мың 195 гектардан аслам жерге шигит егип, мол зүрәәт алыў мақсет етилген. Буның ушын ҳәзирги күнде 32 отряд шөлкемлестирилген.

Нураныйлардың пәтиясы менен шигит егиў жумыслары баслап жиберилди.

Төрткүл районында өткерилген семинарда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Камалов, Жоқарғы Кеңестиң Аграр, суў хожалығы, тәбиятты қорғаў ҳәм экология мәселелери бойынша комитет баслығы Д.Утамбетов, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығының Аўыл ҳәм суў хожалығы мәселелери бойынша орынбасары С.Хожаметов, Қарақалпақстан Республикасы аўыл хожалығы министри А.Якубов, район ҳәкими Р.Шамуратов ҳәмде сектор басшылары, аўыл хожалығы тараўына жуўапкер шөлкемлер, пахта кластерлери ўәкиллери, фермер хожалықлары баслықлары қатнасты.

Төрткүл районында 2021-жылдың зүрәәти ушын 9330 гектар жерге 37320 тонна шигит егиў режелестирилген.

Беруний районындағы семинар “Нурислом Анира” фермер хожалығының пахта атызында шөлкемлестирилди. Семинарда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Камалов, Жоқарғы Кеңестиң Аграр, суў хожалығы, тәбиятты қорғаў ҳәм экология мәселелери бойынша комитет баслығы Д.Утамбетов, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығының Аўыл ҳәм суў хожалығы мәселелери бойынша орынбасары С.Хожаметов, Қарақалпақстан Республикасы Бас прокуроры Ф.Алламбергенов, Ишки ислер министри А.Темирханов, Беруний районы ҳәкими А.Сапарбаев, “Беруний кластер” ЖШЖ баслығы Ғ.Исомиддинов ҳәм тараў қәнигелери қатнасты.

 

Елликқала, Төрткүл ҳәм Беруний районлары ҳәкимликлери мәлимлеме хызмети хабарлары тийкарында таярланды
Қәбилетли жаслар қоллап-қуўатланбақта

Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев 2020-жыл 28-декабрь күни Ташкент қаласында өткерилген Өзбекстан жаслары форумында шығып сөйлеген сөзинде жасларымызды Өзбекстанның ең үлкен байлығы, бийбаҳа ғәзийнеси сыпатында жоқары қәдирлейтуғынын атап өткен еди.

Бүгин елимизде үшинши Ренессанс тийкарын жаратыўда ең әҳмийетли буўынларының бири болған билимлендириў тараўында түпкиликли реформалар избе-из әмелге асырылмақта, қәбилетли жасларды қоллап-қуўатлаў, олар ушын шараятлар жаратыўға айрықша итибар қаратылмақта. 2021-жыл – Жасларды қоллап-қуўатлаў ҳәм халықтың саламатлығын беккемлеў жылында бул бағдардағы жумыслар жоқары басқышта даўам етпекте.

Нәтийжеде жасларымыз заманагөй, барлық қолайлықларға ийе билим дәргайларында оқып, өз қәбилетин ҳәм талантын жүзеге шығарыў, халықаралық пән олимпиадалары, көрик-таңлаўлар, спорт жарысларында жоқары орынларды ийелеў, дүньяның раўажланған мәмлекетлериниң ең күшли жоқары оқыў орынларында билим алыў имканиятларына ийе болмақта.

Бир ғана мысал. Нөкисте шөлкемлестирилген Президент мектебиниң ашылғанына көп ўақыт болмаған болса да, бул мәсканда билим алып атырған жаслар үлкен нәтийжелерге ериспекте. Атап айтқанда, мектептиң 18 питкериўшиси сырт елдиң ең алды жоқары оқыў орынларына кириў бахтына миясар болды.

Әлбетте, бунда ул-қызлардың заманагөй билимлерди ийелеўи ушын жаратылған шараятлар менен бир қатарда оларды ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаў бағдарында әмелге асырылып атырған ийгиликли ислерди айрықша атап өтиў тийис.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң басламасы менен қала ҳәм районлар ҳәкимликлери тәрепинен Президент мектебиниң инталы, қәбилетли оқыўшылары материаллық жақтан қоллап-қуўатланбақта. Атап айтқанда, мектеп оқыўшыларына Нөкис қаласы ҳәкимлиги тәрепинен 8 миллионан аслам, Әмиўдәрья районы ҳәкимлиги тәрепинен 7 миллионға жақын, Шоманай районы ҳәкимлиги тәрепинен 4 миллион сўм муғдарында материаллық жәрдем берилди.

– Өсип киятырған жас әўлад үлкен күш ҳәм потенциалға ийе, – дейди Президент мектебиниң директоры Н.Балтабаева. – Елимизде жасларымызға қаратылып атырған итибар ҳәм ғамқорлық олардың өз алдына үлкен мақсетлер қойып, жоқары шыңларға жетиўинде айрықша әҳмийетке ийе болмақта. Буның ушын Президентимиз ҳәм республикамыз басшыларына үлкен миннетдаршылығымызды билдиремиз.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң баспасөз хызмети
Жаңа система бойынша оқыў курслары басланды

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде Өзбекстан Республикасы Президенти жанындағы Мәмлекетлик хызметти раўажландырыў агентлигиниң басламасы менен қала ҳәм район ҳәкимлериниң орынбасарлары ушын «Мәҳәлле кесиминде» ислеў системасы бойынша қәнигеликти арттырыў оқыў курсларының ашылыўы болды.

Онда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары А.Давлетов, Өзбекстан Республикасы Президенти жанындағы Мәмлекетлик хызметти раўажландырыў агентлиги Қарақалпақстан Республикасы филиалының баслығы Р.Матқурбанов, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасары С.Хожаметов шығып сөйлеп, басланып атырған оқыў курсларының мақсети ҳәм әҳмийетине тоқтап өтти.

Атап өтилгениндей, Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2019-жыл 3-октябрьдеги «Өзбекстан Республикасында кадрлар сиясаты ҳәм мәмлекетлик пуқаралық хызмети системасын түп-тийкарынан жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы пәрманында мәмлекетлик уйымлар ҳәм шөлкемлердиң мәмлекетлик пуқаралық хызметкерлериниң өндиристен ажыралған ҳалда ҳәр жылы қысқа мүддетли (30-60 саат) кәсиплик шеберлигин арттырыў курсларын өтиўи тийис екенлиги көрсетилген.

Сондай-ақ, елимиз басшысының өткен жылдың 29-декабрь күни Олий Мәжлиске жоллаған Мүрәжатында мәмлекетлик уйымлар ҳәм шөлкемлердиң орта ҳәм төменги буўын басшы хызметкерлерин жаңа талаплар, атап айтқанда, «мәҳәлле кесими», «пуқара кесими» системасы тийкарында нәтийжели ислеўге үйретиў, сондай-ақ, оларды республикамызда әмелге асырылып атырған социаллық-экономикалық тараўлардағы реформалардың мазмун-мәниси туўралы хабардар етиў ҳәм турақлы кәсиплик шеберлигин арттырыў барыў бойынша бир қатар тапсырмалар берилди.

Жоқарыда атап өтилген пәрман ҳәм тапсырмалардың орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде Өзбекстан Республикасы Президенти жанындағы Мәмлекетлик хызметти раўажландырыў агентлиги Қарақалпақстан Республикасы филиалы тәрепинен март-апрель айларында мине усы курслар шөлкемлестирилмекте.

-Президентимиз тәрепинен алға қойылып атырған жаңаша ислеў системасы бойынша қәнигеликти арттырыўда бул оқыў курслары айрықша әҳмийетке ийе,-дейди Елликқала районы ҳәкиминиң орынбасары Азимжан Қурбанбаев.-Бул жерде теориялық алған билимлеримизди әмелиятта беккемлеў, соның менен бирге, енгизилип атырған жаңа системадағы алдыңғы тәжирийбелер менен жақыннан танысыў мүмкиншилигине ийе боламыз.

Усы күнниң өзинде оқыў курсында дәслепки сабақлар басланды.

 

 

 

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

Қарақалпақстан хабар агентлигиниң шолыўшысы
Депутат пуқаралардың мүрәжатын унамлы шешпекте

Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Нызамшылық палатасының Инсан ҳуқықлары бойынша Қарақалпақстан Республикасы аймақлық ўәкили (Омбудсман), Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслығы, депутат З.Реймова Нөкис қаласындағы бир неше мәҳәллелерде болып, аўыр турмыс шараятында жасап атырған пуқаралардан хабар алды ҳәм олардың машқалаларын тыңлады.

Үйрениўлер даўамында «Жаңа базар» мәкан пуқаралар жыйынында жасаўшы О.Мадреймов шаңарағы менен натурақ жайда жасап киятырғаны, өмирлик жолдасы С.Жаббаева аўыр кеселлик себепли көп ўақытлардан берли төсек тартып жатырғаны анықланды.

Депутат жәрдеминде пуқара С.Жаббаева Нөкис қалалық емлеўханасының кардиология бөлимине жайластырылып, қәнигели медицина хызметкерлери тәрепинен қадағалаўға алынды.

Сондай-ақ, ҳәзирги ўақытта бул шаңарақты ўақтынша турақ жай менен тәмийинлеў мәселеси көрип шығылмақта.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң баспасөз хызмети
Ғалаба хабар қураллары ўәкиллери менен бирге ислесиў мәселеcи додаланды

29-март күни Қарақалпақстан медицина институтында “Реформаларды әмелге асырыўда мәлимлемениң роли” атамасында семинар болып өтти.

Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының Аралбойы регионын раўажландырыў мәселелери комитети ҳәм Олий Мажлис Нызамшылық палатасы тәрепинен шөлкемлестирилген семинарда Сенат ағзалары, Олий Мажлис депутатлары менен бирге Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси, халық депутатлары қала ҳәм районлық Кеңеслери депутатлары, мәҳәллелер ўәкиллери, ғалаба хабар қураллары хызметкерлери қатнасты.

Семинарда Олий Мажлис Сенаты ағзасы, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси депутаты О.Атаниязова, Олий Мажлис депутатлары – Л.Сеитова, М.Ибрагимов, Қарақалпақстан Республикасы Мәҳәлле ҳәм шаңарақты қоллап-қуўатлаў министриниң биринши орынбасары М.Аҳмедова Ҳүрметли Президентимиз тәрепинен елимизди социаллық-экономикалық жақтан раўажландырыў, халқымыздың бахытлы ҳәм абадан турмыс кешириўин тәмийинлеў бағдарында үлкен реформалар әмелге асырылып атырғанлығын айрықша атап өтти.

Соңғы жылларда аймақларды ҳәр тәреплеме раўажландырыў, қала ҳәм районларда, ең шетки аймақларда қурылыс ҳәм абаданластырыў жумысларын алып барыў, халыққа мүнәсип турмыс шараятын жаратыў, исбилерменликти қоллап-қуўатлаў, пуқаралардың бәнтлигин тәмийинлеў, кәмбағаллықты қысқартыўға қаратылып атырған үлкен итибар өзиниң нәтийжелерин бермекте.

Елимизде әмелге асырылып атырған реформалардың, турмысымызда жүз берип атырған өзгерис ҳәм жаңаланыўлардың мазмун-мәнисин ҳәм әҳмийетин кең жәмийетшиликке, әсиресе, ең шетки аймақларда жасаўшы пуқараларға жеткериўде, халық арасында үгит-нәсиятлаўда мәлимлемениң орны ҳәм роли, ғалаба хабар қуралларының хызмети айрықша әҳмийетке ийе.

Семинарда ҳәзирги мәлимлеме технологиялары раўажланған дәўирде әмелге асырылып атырған  реформалар ҳаққында халықты өз ўақтында хабардар етиў, дурыс мәлимлеме тарқатыў, бунда ғалаба хабар қураллары менен бир қатарда социаллық тармақлардың имканиятларынан кеңнен пайдаланыў зәрүрлиги атап өтилди ҳәмде ғалаба хабар қураллары ўәкиллери менен тығыз бирге ислесиў мәселелери додаланды.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң баспасөз хызмети
Мәҳәлле системасы хызметкерлери сыйлықланды

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында “Мәҳәлле системасы хызметкерлери күни” мүнәсибети менен салтанатлы илаж өткерилди.

Илажда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары А.Давлетов сөзге шығып, мәҳәлле системасы хызметкерлерин байрам менен қутлықлады.

Атап өтилгениндей, соңғы жылларда Ҳүрметли Президентимиз басшылығында халықтың турмыс тәризин жақсылаў, пуқаралардың мүрәжатлары менен нәтийжели ислесиў, оларды турмыстан разы етиў, орынларда машқалаларды унамлы шешиў, халқымыздың ертеңги күнине исенимин жәнеде беккемлеў бойынша кең көлемли ийгиликли жумыслар әмелге асырылмақта.

Бунда, әлбетте мәҳәлле институтын жәнеде жетилистириў, оның системалы жумыс алып барыўы ушын зәрүрли шараятлар жаратыў мәмлекетлик сиясат дәрежесине көтерилип бармақта.

Әсиресе, мәҳәлле институтының орнын беккемлеў мақсетинде “Абат мәҳәлле – қәўипсиз мәҳәлле” принципиниң енгизилиўи – бул бағдардағы ийгиликли жумысларды жаңа басқышқа көтерди.

Елимиздиң социаллық-экономикалық раўажланыўында мәҳәлле институтының ролин арттырыў, системадағы жумысларды “мәҳәллебай” тийкарда шөлкемлестириў бойынша жумыслар алып барылмақта.

Өткен қысқа мүддет ишинде усы институтты жәмийеттиң миллий басқарыў мәкемесине айландырыў бойынша бир қатар жумыслар әмелге асырылды. Тараўға байланыслы бир қатар нызам, пәрман ҳәм қарарлар қабыл етилди.

Бул өз нәўбетинде мәҳәллени ҳақыйқый мәнисте адамлардың аўырын жеңил ететуғын структураға айландырыўда әҳмийетли орын тутпақта.

Соны айрықша атап өтиў тийис, өткен жылдың 2-март сәнесинде Ҳүрметли Президентимиз тәрепинен “Мәҳәлле системасы хызметкерлери күнин белгилеў ҳаққында”ғы Нызамға қол қойылыўы ҳәм 22-март – Мәҳәлле системасы хызметкерлери күни, деп белгилениўи усы система хызметкерлерине деген жоқары исеним билдирилгенинен дерек береди.

Және бир әҳмийетли тәрепи сонда, Ҳүрметли Президентимиз жақында мәҳәлле системасы хызметкерлерине жоллаған байрам қутлықлаўында “Мәҳәлле абат болса – журт абат болады. Мәҳәлледе өзгерис болса – пүткил жәмийет өзгереди” деген терең мәнили пикирге тоқтап өтти ҳәм “Абат мәҳәлле”, “Абат көше”, “Абат хожалық” өлшемлерин турмысқа енгизиўде, реформаларды “мәҳәллебай” тийкарында әмелге асырыўда, “Темир дәптер”, “Ҳаяллар дәптери” ҳәм “Жаслар дәптери”не киргизилген пуқаралардың машқалаларын шешиўде мәҳәлле системасы хызметкерлерине жоқары исеним билдирди.

Ҳақыйқатында да, бундай жоқары итибар ҳәм ғамқорлық мәҳәлле институтының жәмийеттеги абаройын арттырыўда үлкен әҳмийетке ийе болыўы сөзсиз.

“Мәҳәлле системасы хызметкерлери” күни байрамы мүнәсибети менен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының қарары тийкарында бир қатар ўатанласларымыз “Ардақлы нураный” ҳәм “Ўатан пидайысы” көкирек белгилери менен сыйлықланды.

Илажда усы сыйлықлар өз ийелерине салтанатлы түрде тапсырылды.

Сыйлықланғанлар атынан сөзге шыққанлар мәҳәлле системасы хызметкерлерине қаратылып атырған үлкен итибары ҳәм билдирилип атырған исеними ушын Президентимизге, республика басшыларына миннетдаршылығын билдирди.

Илажда көркем өнер шеберлериниң концерт бағдарламасы инәм етилди.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң баспасөз хызмети
Нөкис қаласы ҳәкиминиң орынбасары тайынланды

Абдижамилов Жолдасбай Зинатдинович Нөкис қаласы ҳәкиминиң жаслар сиясаты, социаллық раўажландырыў ҳәм руўхый-ағартыўшылық ислери бойынша орынбасары лаўазымына тайынланды.

Ж.Абдижамилов усы күнге дейин Қарақалпақстан Республикасы Мәденият министриниң орынбасары лаўазымында ислеген.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң баспасөз хызмети
Депутат пуқаралар менен ушырасты

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслығы, депутат З.Реймова Нөкис қаласы Мәҳәлле ҳәм шаңарақты қоллап-қуўатлаў бөлими баслығы А.Бекмуратов пенен биргеликде пуқаралар менен ушырасты.

Ушырасыў даўамында депутат өзи сайланған аймақта аўыр турмыс шараятында жасап атырған пуқаралардан хабар алып, олардың машқалаларын тыңлады.

Сондай-ақ, депутат З.Реймова Нөкис қаласы Мәҳәлле ҳәм шаңарақты қоллап-қуўатлаў бөлими баслығы А.Бекмуратов тәрепинен кем тәмийинленген үш шаңарақ ағзаларына газ плитасы саўға етилди.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң баспасөз хызмети
Аўыл ҳәм мәҳәллелерди раўажландырыў мәселеси парламент қадағалаўында

25-март күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде шөлкемлестирилген Олий Мажлис Сенаты штабында Нөкис қаласы, Хожели, Тақыятас, Кегейли, Нөкис районларыдағы аўыл ҳәм мәҳәлле пуқаралар жыйынлары баслықлары қатнасыўында мәжилис өткерилди.

Мәжилисте Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының Аралбойы аймағын раўажландырыў мәселелери комитети баслығы Б.Алихонов, комитет баслығының орынбасары Б.Матмуратов, сенатор У.Жалменов, Нызамшылық палатасының депутаты Л.Сейтова, Жоқарғы Кеңестиң комитет баслығы З.Реймова, Мәҳәлле ҳәм шаңарақты қоллап-қуўатлаў министриниң биринши орынбасары М.Ахмедова ҳәм басқалар мәмлекетимизде Президентимиз басшылығында аўыл ҳәм мәҳәллелерди жедел раўажландырыў, олардың инфраструктурасын жақсылаў, абаданластырыў менен бир қатарда исбилерменликти қоллап-қуўатлаў арқалы жумыс орынларын шөлкемлестириў, халықтың бәнтлигин тәмийинлеў ҳәм кәмбағаллықты қысқартыўға айрықша итибар қаратылып атырғанлығын атап өтти.

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2020-жыл 11-ноябрьдеги «2020-2023-жылларда Қарақалпақстан Республикасын комплексли социаллық-экономикалық раўажландырыў илажлары ҳаққында»ғы қарарында шараяты аўыр болған 45 мәҳәлле ҳәм аўылды халықтың турмыс шараятын жақсылаў ҳәм аймақларды абаданластырыў  есабынан оларды аўыр категориядан шығарыў және мәҳәллениң орны ҳәм ролин күшейтиў ўазыйпасы белгилеп берилген.

Сенатор ҳәм депутатлар тәрепинен усы ўазыйпалардың өз мүддетинде ҳәм сапалы орынланыўын турақлы түрде қадағалап барылмақта. Сондай-ақ, парламент ағзалары аўыл ҳәм мәҳәлле пуқаралар жыйынлары баслықларының өз аймағындағы экономикалық-социаллық машқалаларды шешиўине, аўыл ҳәм мәҳәллелерде руўхый-ағартыўшылық жумысларын алып барыўына көмеклесип, олардың баслама ҳәм усынысларын қоллап-қуўатламақта.

Мәжилисте аўыл ҳәм мәҳәлле пуқаралар жыйынлары баслықларының пикир ҳәм усыныслары тыңланды.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң баспасөз хызмети