Комитетлер

Жоқарғы Кеңес комитетлери (комиссиялары):

Нызам жойбарларын таярлаў жумысларын алып барыў, Жоқарғы Кеңес додалаўына киргизилетуғын мәселелерди дәслепки тәризде қарап шығыў ҳәм таярлаў, Қарақалпақстан Республикасы нызамлары ҳәмде Жоқарғы Кеңес тәрепинен қабыл етилетуғын қарарлардың орынланыўын қадағалаў ушын Жоқарғы Кеңес дүзилгеннен кейин оның ўәкиллик мүддетине депутатлар арасынан баслық, оның орынбасары ҳәм ағзалардан ибарат қурамда комитетлер (комиссия) сайланады.

Комитет (комиссия) баслығы, оның орынбасары ҳәм комитет ағзалары лаўазымлары депутатлардың қайсы партия яки топарға тийислилигин ҳәмде сайлаў жуўмақлары бойынша алынған депутатлық орынларын есапқа алған ҳалда улыўма қарар менен белгиленеди. Комитет баслығы, оныӊ орынбасары ҳәм комитет ағзалары лаўазымларына талабанларды көрсетиў бойынша усынысларды фракциялардыӊ басшылары менен келисилген ҳалда киритиледи.

Жоқарғы Кеңес комитетлериниң (комиссияларының) барлық ағзалары тең ҳуқықлардан пайдаланады.

Комитет (комиссия) қурамына сайланбаған депутатлар оның жумысында мәсләҳәт даўысы ҳуқықы менен қатнасыўға ҳақылы.

Жоқарғы Кеңес комитетлери (комиссиялары) Жоқарғы Кеңес алдында жуўапкерли ҳәм оған есап береди.

Жоқарғы Кеңес комитетлери (комиссиялары):

– Жоқарғы Кеңес, оның Баслығы, Президиумының тапсырмалары ямаса өзиниң басламасы тийкарында өзлериниң ўәкиллигине тийисли мәселелер бойынша нызамлардың ҳәм Жоқарғы Кеңестиң басқа қарарларының жойбарларын ислеп шығады;

– нызам жойбарларының дәслепки тәризде қарап шығылыўын ҳәм оларды Жоқарғы Кеңесте қарап шығыўға таярлаўды әмелге асырады;

– нызамды сессия мәжилиси күн тәртибине киргизиў ямаса оның үстинде ислеўди даўам еттириў ямаса тийкарланған ҳалда оны қайтарыў ҳаққында Президиумға усыныслар киргизеди;

– Қарақалпақстан Республикасының бюджети жойбары бойынша жуўмақлар ҳәм усыныслар береди;

– Жоқарғы Кеңестиң тапсырмасына ямаса Жоқарғы Кеңес Президиумының усынысына муўапық белгили бир нызам жойбары ямаса Жоқарғы Кеңес ўәкилликлерине киретуғын басқа мәселе бойынша жуўапкер болады;

– комитетлер (комиссиялар) ислеп шыққан, сондай-ақ нызам шығарыў басламасы тийкарында киргизилген нызамларды қарап шығыў бойынша исши топарларды дүзеди, олардың қурамына мәмлекетлик уйымлар ҳәм мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлердиң, илимий мәкемелердиң ўәкиллерин, қәниге ҳәм илимпазларды, ҳожалық жүритиўши субъектлердиң басшыларын қатнастырады;

– нызамшылық басламасы ҳуқықы субъектлери ўәкиллериниң олар тәрепинен киргизилген нызам жойбарына байланыслы мәселелер бойынша пикирлерин тыңлайды;

– киргизилген Қарақалпақстан Республикасының нызамлары, сондай-ақ Жоқарғы Кеңес тәрепинен қабыл етилген қарарлар текстине өзгерис ямаса қосымшалар киргизиў бойынша усыныслар таярлайды;

– мәмлекетлик уйымлар ҳәм басқа да шөлкемлерден, лаўазымлы шахслардан ҳүжжетлерди, эксперт жуўмақлары, статистикалық мағлыўматлар ҳәм басқа мағлыўматларды талап етип алады;

– мәмлекетлик ҳәкимият ҳәм басқарыў уйымлары басшыларының Қарақалпақстан Республикасының нызамлары, Жоқарғы Кеңестиң шешимлери ҳәмде комитетлердиң қарарлары олар тәрепинен қалай орынланып атырғанлығы ҳаққындағы мәлимлемелерин тыңлайды.

Жоқарғы Кеңес комитетлери (комиссиялары) жумысын өз режелерине, сондай-ақ Жоқарғы Кеңес, оның Баслығы ҳәм Президиумының тапсырмалары ҳәмде усынысларына муўапық шөлкемлестиреди.

Жоқарғы Кеңес комитетлериниң (комиссияларының) жумыс тәртиби Жоқарғы Кеңес Регламентинде белгиленеди.

Жоқарғы Кеңес комитетлериниң (комиссияларының) мәжилислери зәрүрлигине қарай шақырылады ҳәм өткизиледи.

Жоқарғы Кеңес комитетлериниң (комиссияларының) мәжилислери, егер оларда комитет ағзаларының кеминде ярымы қатнасса, ўәкилликли болып есапланады.

Жоқарғы Кеңес комитетлериниң (комиссияларының) мәжилислери ашық өткериледи. Зәрүрлик пайда болғанында Жоқарғы Кеңес комитетлери (комиссиялары) жабық мәжилис өткериў ҳаққында шешим қабыл етиўи мүмкин.

Комитетлердиң (комиссиялардың) мәжилислерине мәмлекетлик уйымлар ҳәм мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлердиң, илимий мәкемелердиң ўәкиллери, қәнигелер ҳәм илимпазлар, баспасөз уйымларының, телевидение, радио ҳәмде басқа ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери шақырылыўы мүмкин.

Жоқарғы Кеңес комитетлери (комиссиялары) қарап шығып атырған мәселелер бойынша комитеттиң (комиссияның) жәми ағзаларының көпшилик даўысы менен шешимлер қабыл етеди.

Жоқарғы Кеңес комитетлериниң (комиссияларының) мәмлекетлик уйымларға жиберилген шешимлери олар тәрепинен қарап шығылыўы шәрт, нәтийжелери ямаса көрилген илажлар ҳаққында, егер шешимде басқа мүддет белгиленген болмаса, көби менен бир айдан кешиктирмей мәлимлеме берилиўи керек.

 

 

1.       Бюджет, экономикалық реформалар ҳəм инвестициялар мəселелери комитети
2.       Нызамлылық, суд-ҳуқық ҳәм коррупцияға қарсы гүресиў мәселелери комитети
3.       Санаат, қурылыс, транспорт ҳəм мəлимлеме технологиялары мəселелери комитети
4.       Аграр, суў хожалығы ҳəм тəбиятты қорғаў мəселелери комитети
5.       Социаллық-мəдений раўажланыў ҳəм жəмийетлик бирлеспелер мəселелери комитети
6.       Жаслар сиясаты ҳәм саламат әўладты тәрбиялаў мәселелери комитети
7.       Регламент ҳәм депутатлық әдеби мәселелери комиссиясы